HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 16

JPEG (Deze pagina), 847.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

*14
Zonderling! Dat Nederland door den landbouw in de
laatste jaren vooral tot bloei is gekomen, dat de landbouw,
zoo niet de eerste, dan toch zeker een zeer voorname
plaats inneemt in de Nederlandsche nijverheid, zal wel ·
niemand tegenspreken, en terwijl de Tweede Kamer nu tot
tweemalen toe hare afkeuring uitspreekt over de oprich­ u
ting van een adviseerend collegie voor landbouw , zal zij j
het goedkeuren, dat er een afzonderlijk ministerie voor `
den handel wordt opgericht ? . j
Men zegt , dat de belangen van den handel niet genoeg- .
zaam door de opvolgende regeeringen zijn behartigd, en
men denkt dat dit beter zal worden als er een speciale ä
handelsminister zijn zal.
Wat bedoelt men hiermede ? Is de nieuwe Minister dan
een dwarskijker, à raison van f 12000 ’sjaars, naast zijne
collega’s ? Zal de minister van Finantien zijne belasting-
ontwerpen, en bovenal de voorschriften tot uitvoering der
belastingwetten, aan hem moeten onderwerpen? de minister
van Buitenlandsche Zaken züne instructien aan gezanten
en consuls ? Zal de minister van Binnenlandsche Zaken,
zonder toestemming van den nieuwen collega , geen plaat-
_ selijke belastingen , geen tarieven voor havens , wegen enz.
mogen goedkeuren? de minister van Marine van hem af-
hankelijk zijn bij de regeling der loodsdienst ? de minister
van Kolonien bij voorstellen voor de Indische administratie?
Maar dan ware het beter te bepalendat er slechts twee_
ministers in Nederland zullen zijn , die voor den handel
. en die voor oorlog. ‘
Men vervalt hier weder in een gewone fout onzer dagen.
Terecht of te onrecht-dit blijve thans onbeslist- klaagt _
men over verwaarloozing van de ware handelsbelangen;
als men nu maar een nieuwe·organisatie maakt , zoo meent _
men, zal alles beter worden. Men ziet over het hoofd, °
dat gebreken bij de personen liggen en niet bij de instel-