HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 12

JPEG (Deze pagina), 883.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

77
’l0 ii
Daar treedt een Minister voor den Waterstaat op,
ill of eigentlijk voor openbare werken; zijn uitsluitende taak
_ zal het zijn, het eenig middel om zich naam en eere te _
geven, allerlei plannen te ontwerpen, wenschen aan te - ‘
hooren, beloften te schenken, voorstellen te doen voor wegen,
kanalen, spoorlijnen en havens. In het groot zal men dan _
’ zien vertoonen, wat bijv. kleine gemeenten van jeugdige, _
te zeer ijverige burgemeesters dagelijks ondervinden, die
A ook weten dat hun bestuur niet lang duren zal; men wil ­ _,
zich een gedenkteeken stichten, men wil handelen, en als ,,
de burgemeester na enkele jaren vertrokken is, dan blijft t.
A de gemeente zitten met een prachtig nieuw raadhuis, een
monumentale school, een stuk grindweg en - een kolossale
schuld bij hooge belastingen. En omdat in de laatste jaren
niet krachtig genoeg groote publieke werken zijn onder-
nomen in Nederland, behoeft men geen afzonderlijk mini-
dè; sterie in te stellen. 9
Het nieuwe departement zal verder worden belast met
het opperbestuur der pesterijen en der telegrafie.
j Tot heden is echter nimmer een klacht gehoord, dat ook
aan het departement van Finantiën te veel arbeid voor ;
den minister werd gevonden. Van Hall, Betz, van Bosse,
§‘ hebben dien last nog al goed gedragen en toch nog al wat •
uitgericht. Het is waar, de telegratie was toenmaals bij
Binnenlandsche Zaken en de afdeeling Eeredienst werd,
` wat het finantieel gedeelte betreft, slechts later aan het
departement van Finantiën toegevoegd, maar het laatste '
Fl' geeft den minister hoegenaamd geen bezigheid, die hoofd- ‘
breken kost, en de telegrafie, even als de posterij , voor zoo
_ ' veel alle loopende zaken betreft, moet ook door een minister A
van Openbare Werken, worden overgelaten aan technische
M hoofdambtenaren van het vak, die practisch al de eisohen
' der dienst kennen.
V Men meent misschien, dat een speciaal minister voor
lt . .
L.; ‘ •