HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 11

JPEG (Deze pagina), 853.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

e
l s
9 3
I zaken is tijd en beraad en overleg noodig en de betrokken .
minister, die ten slotte te beslissen heeft, zal, welke zijne
, overige bezigheden ook zijn, wel tijd vinden, om, indien _
zijn oordeel onbevangen en helder is, een juiste beslissing "
te nemen tusschen de uiteenloopende gevoelens. Of die
i minister dan aan het hoofd van het ééne, dan wel aan het
hoofd van het andere departement staat, mag onverschillig ·
heeten. j
A Men maakt zich ook, zoo het schijnt, vaak een zonderling j
denkbeeld van den werkkring eens ministers, waar men
‘· denkt, dat hij, die naar de constitutionneele gebruiken
in den regel zeer enkele jaren achter de groene tafel plaats
­ neemt, zich eerst na het lezen van alle stukken, geheel
onafhomkelzjk van zzjjne technische adviseurs, geschikt zou
achten belangrijke technische vragen te beslissen, mits
hü maar tijd genoeg hebbe tot onderzoek.
Dat ware trouwens alleen te vergen van een’ technicus
1 I en, wordt een zuivere waterstaatsman aan het hoofd van
het departement geplaatst, dan zal natuurlijk de eenzijdig-
2 U heid van opvatting onvermijdelijk zijn en nog veel grootere
gevaren in het leven roepen.
E Bovenal echter schuilt het bezwaar dezer nieuwe instel-
i ling, voor zooverre den eigenlijken waterstaat betreft, in
i de finantiëele gevolgen.
Laat ons toch de zaken noemen bij haar waren naam.
" In Nederland acht, dit ligt in onze geheele geschiedenis, u
_ u elke stad hoe klein ook, zich even belangrijk als Amster-
, dam of Rotterdam. De toekomst bijv. van Middelburg, van
i Sneek, van Zwolle of van Delfzijl hangt, zoo men de inge-
i zetenen dier plaatsen hoort spreken, grootendeels af van de _
welwillendheid der regeering, die slechts eenige tonnen
gouds of eenige millioenen te besteden heeft, om al die
jg gemeenten binnen korten tijd tot tweede of derde handels-
ä steden van Nederland te maken.