HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 10

JPEG (Deze pagina), 891.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

o t
pl
zeide dezer dagen, dat nu wel wat spoediger een nieuwe I
waterweg van Amsterdam naar den Rijn en een verbeterde
Maasmond zouden tot stand komen en zoovele andere groote ,
werken, waaraan nog behoefte bestaat.
jj Waarom spoediger? liggen een of meer dier werken en
sou/france bij het departement van Binnenlandsche Zaken R
jv ‘ wegens gebrek aan tijd bij den betrokken minister? Geens­ .
zins; voor de verbeterde Maasmond is reeds bij de wet
_ op nieuw drie millioen bestemd; het werk is aangevangen A
en kan, al waren er zeven ministers voor den Waterstaat,
niet spoediger worden ten einde gebracht. Omtrent den ‘»
waterweg naar·den Rijn zijn door de deskundigen zeer vele
plannen sedert jaren ontworpen en nog is geen begin met ·
het werk gemaakt, maar dit ligt uitsluitend en aan de
" vele vraagstukken, die zich bij dit plan voordoen, èn in
de voornaamste plaats daaraan, dat Nederland nog niet
g rijk genoeg is, om alle groote werken van den waterstaat
jj te gelijk uit te voeren en te betalen. l l
‘ Omtrent dien waterweg worde nog een omstandigheid j
‘ vermeld, die wel overweging verdient. 3 U
I De nieuwe minister voor den Waterstaat is geen technicus '
evenmin als in den regel de ministers van Binnenlandsche ,
Zaken dit zijn. In zooverre staan zij volkomen gelijk. ‘
Maar gesteld nu eens, dat de nieuwe minister, die zich, j
naar het programma van de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
vooral niet lang beraden mag, in deze zaak het gevoelen "
volgde van een der schranderste Nederlandsche ingenieurs, ju `
den heer Waldorp, en diens ontworpen kanaal van Amster- ï
dam naar de Merwede bij Gorinchem liet uitvoeren? Vraagt j
dan maar aan den heer Stieltjes, wiens kennis op dit F
gebied niet gering is te achten, op welke schatten dat
` volgens hem totaal onbruikbaar kanaal zou te staan komen! I
n Nu kan het wel zijn, dat een derde deskundige later een jg
p verbeterd en gewüzigd plan­Waldorp levert, maar voor zulke, j
nl ` E