HomeDe scheidslijnPagina 84

JPEG (Deze pagina), 714.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

A
rl
Q
84 .
Nnsonmnr.
Wie mocht mee11en dat ik eenigszins overdrijf, leze het
onderstaande, dat 1nij onder de correctie van dit geschrift onder
de oogen kwam, en volgens H et Zoeklieht van 11 Februari te
vinden is i11 Stuttgarter Social-Democrat:
,,We worden in Stuttgart zoowat van ,,verlossers, apostelen
en ziele­artsen" overstroomd. We herinneren aan Steiner,
Hauser, enz. De l)1'011 waaruit deze zwakhoofdige zwetsers en
saltomortalisten scheppen, is het Christendom en de Bijbel en
andere Oostersche godsdienstkramerijen. .
1..VVe hebben er nu genoeg van, zijn er beu van, dat men met
dat 2000­jarig oude gebazel weer opnieuw aankomt. We weten A
al te wel, dat alle christelijke g`0dG11 en hun aardsche VG1‘l{011­
digers en geloovige schapen. ons geen schot kruit waard zijn. .
VVij, mannen 611 vrouwen der derde Internationale, Stàäll met x
beide voeten op onzer planeet Aarde en fluiten om al die christe-
lijke koekoeks11esteni·n de wolken en om dat 1000­jarig vrederijk
met zijn eeuwig halleluja-gebler. We weten, dat we onszelf
moeten helpen, dat we; met vereende krachten door onze handen
e11 koppen zoowel de kapitalistische goden als de vette autori-
teitszwijnen vertrappen moeten en eens als vrije arbeiders en
boeren, als onderzoekers, kunstenaars en ambtenaren ons leven
en dat onzer kinderen verlengen kunnen. We lachen o1n chris-
telijke liefde, we hebben haat noodig, geen kwezelarij, maar
echte, wilde haalt. Als er iemand komt, en ons op de rechterwang T
- ' slaat, dan laten we ons ook niet op de linker slaan, neen, dan
richten we o11s in volle lengte op, nemen den hamer en slaan
zoo ’n vent de beenen kapot".
á
1
A _ i
ig ä
"
è
l
1
2