HomeDe scheidslijnPagina 83

JPEG (Deze pagina), 815.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

83
De gecombineerde actie op sociaal terrein, zich openbarend
op het christelijk­sociaal congres en in onze Middenstands­
Verkgeversvereeniging en Boeren- en Tuindersbond, werkt
sterk in verzocnende richting.
Ook de Nederlandsche Christen-Vrouwenbond is een kostelijk
_ orgaan voor saambinding van onze Christen­vrouwen van
: onderscheidene politieke formatie.
Het kan niet anders of dergelijke samenwerking moet ook
op ander gebied de banden nauwer aanhalen."
En in Bergopwaarts van 18 Maart blz. 3 schrijft Prof. VAN
om IJEEUXV het volgende:
,,Ik wil een elmfstclvgikc politiek. Dat beteekent: ik wil een `
staatkunde, die er naar streeft de kracht van het Evangelie op
alle terreinen van het maatschappelijk leven te doen door-
werken. Hoe dit moet geschieden, is een tweede vraag. Maar
partijen, die den godsdienst privaatzaak achten of die voor
H het christendom niet anders overhebben dan een beminnelijke
buiging en een erkenning als niet geheel waardeloos cultuur-
’i goed, vallen buiten de mij mogelijke richting. Het Evangelie
{ eischt alles voor zich op. Het wil als souverein erkend worden,
ook, vooral, in het maatschappelijk leven. Men kan verder gaan
`V ·en zeggen: het Evangelie is reeds politiek. Niet. omdat het staat-
kundige beginselen leert - dat doet het zeker niet - maar
omdat het de verbinding tusschen de menschen onderling wil
geregeld zien naar het beginsel der liefde. Christelijke politiek
heeft dus niet anders te doen, dan dit beginsel toe te passen."
Het moge een discipel {van den voortreflijken, misschien
onovertrefbaren, doch te weinig gekenden Gnomv vtm PmNs·rE­
` ana vergund zijn te eindigen met deze woorden:
,,Il se peut qu’il y ait un courant irrésistible vers une défail-
lance, vers une défaite apparente du christianisme; mais ce
ne doit jamais être par la lacheté, par la faute des chrétieiisff)
1 April 1922. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.
*) Het is mogelijk dat er een onweerstaanbare strooming komt
naar een verval, naar eene schijnbare nederlaag van het Christen­
­dom; maar dat mag nimmer geschieden door de lafheid, door de
schuld van de Christenen.
Le nationalité reëligieuse en rapport avec la Hollande et Palliance
évangélique. p. 13.