HomeDe scheidslijnPagina 81

JPEG (Deze pagina), 787.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

S1
E maar weten. Op haar ruste dan de verantwoordelijkheid voor
de toekomst van on.s land.
Q Ik heb ge poogd aan te toonen, dat tusschen hen die op de
. ontwikkeling van onze staatsinstellingen en maatschappelijke
_ toestanden zich toeleggen vooralsnog een scheidslijn onmis-
E baar is; ~
Z dat die scheidslijn niet samenvalt met die welke de christe-
gl lijke kerken verdeeld houdt;
dat kerkelijke verdeeldheid met de menschelijke natuur
samenhangt en met het christendom niet in strijd is, wijl zij
~ aan de eenheid van de christelijke gemeente in Christus niet in
den weg staat;
dat immers alle kerken het Evangelie aanvaarden ’t welk
’ ten slotte de christenen, hoe ook kerkelijk verdeeld, ecrcemf;
g dat het goddelijk Evangelie, boven alle tijden en volken ver-
heven, niet alleen de grondslag is voor het persoonlijk geloof,
maar tevens indirect de lijnen aangeeft waarlangs onze staats-
instellingen en maatschappelijke toestanden zich eeuwenlang
F hebben ontwikkeld;
dat derhalve de scheidslijn getrokken moet worden tusschen
eenerzijds hen die dat erkennen en, om welke reden ook, langs
die lijnen zich willen voortbewegen; anderzijds hen die dat
2 niet willen.
Vereeniging op politiek gebied zoo mogelijk van alle chris-
‘ tenen was steeds mijn wensch. Dat tegen die vereeniging dit
i geschrift niet ingaat, moge blijken uit enkele aanlialingen die
i ik, na dit geschreven te hebben, aantrof in enkele reehtschc,
niet Christelijk-Historische bladen.
In De Stcmclaarrel van 28 Maart 1922, leest men:
,,De ware scheidslijn in het politieke leven houdt nauw ver-
band met dit leven zelf, hangt af van de groote factoren, die
het beheerschen, en dat zijn de geestelijke factoren. Het chris-
telijk geloof is de grondslag van onze beschaving en van onze
cultuur. En nu is het de groote vraag of men dien grondslag
en daarmee ons staats- en maatschappelijk leven zelf wil be-
waren, dan wel of men hem looehent en dus kiest voor den
factor van ontbinding en vernietiging van hetgeen in de
eeuwen voor ons werd opgebouwd. ‘