HomeDe scheidslijnPagina 80

JPEG (Deze pagina), 833.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

80
bezigen van zekere uitdrukkingen, ontleend aan de gedachten~
H wereld niet der christenen, maar der socialisten en commu-
nisten. Niet slechts dat ook wij te vaak groote waarde toeken-
nen aan de op zich zelf inhoudlooze klanken, als liberaal, con- J
servatief, vrijheidlievend, vooruitstrevend en derg. Maar ook
leggen wij o11s vaak toe op ,,sociaal gevoelen", op het najagen
van Hmenschwaardig bestaan"; op ,,socialisatie"; op ,,mede­
zeggenschap" enz.; allemaal woorden zonder praecise beteeke-
nis. Wat zou b.v. de kapitein van een zeeschip zeggen, als men
hem, die het schip onder stormen en langs gevaarlijke klippen
moet voeren, kwam vertellen dat de matrozen, om meer plezier V
aan hun arbeid te krijgen, medezeggenschap -moeten hebben
bij zijn leiding. En wat moet, als de bestuurder van een groote
onderneming dat hoort, daaronder verstaan? Het bedrijf, zegt i
men, moet gevoerd worden ,,ter eere Gods". Uitnemend. Maar L
wat verstaat men er onder? Dat in het bedrijf ieder zich ge-
draagt naar Gods geboden, dan wel, dat ieder goed moet wor-
den betaald? Het laatste vinden wij niet in het Evangelie.
Vel, dat als het eerste volbracht wordt, al het andere, ook de _
welvaart dus, zal ,,toegeworpen worden". Laat ons niet ver-
goten dat, als wijiets ,,ter eere Gods" meenen te doen wat g
samenvalt met wat Wij begeeren voor ons zelven, zelfmisleiding
niet uitgesloten is; dat b.v. toen de Roomsch­Katholieke gees- ,
telükhcid, ,,ter eere Gods" de ketters ten vure doemde, dit
tevens moest strekken ter handhaving van haar wereldmacht. .
¥Vij moeten ons van vage woorden, waarvan de beteekenis niet ?
nader wordt toegelicht, onthouden, willen wij niet zelf het ge- `
bouw ondergraven waartegen de geweldige aanslagen der felle
” vijanden gericht zijn.
Veiliger lijkt het llllj mij elken belangenstrijd - want daar-
over gaat het op politiek gebied - zich strikt te houden, niet
aan wat men gevoelt, maar aan wat men als ,,gelijk recht voor `
<tZZen" erkennen moet, daarbij steeds zijn oordeel toetsende aan
de duidelijke woorden der Schrift, inzonderheid zooals die ge-
vonden worden in het Evangelie. Voorts zich niet er over te be-
kommeren, welk het effect van die houding zijn zal bij de
stembus. Als de meerderheid des volks niet wil luisteren naar
wat historie en ’t `Woord Gods leeren, dan moet zij dat zelve