HomeDe scheidslijnPagina 79

JPEG (Deze pagina), 800.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

79
; reeds een heel eindje dezen weg opgegaan. Jammer slechts, dat
_ j zelfs zij, die thans van dit plutocratisch stelsel profiteeren, tot
dusver gelukkiger noch tevredener zijn geworden, omdat ,,het
W inenschwaardig bestaan" eene onberekenbare waarde heeft en
j het loon dus nooit hoog genoeg is. .
Ziedaar in het kort de inzichten niet van een groepje Neder-
j K landsche politici, maar van een machtige combinatie die geheel
de wereld overstroomt. it) Bij zulk een wereldstrijd vallen de
politieke en kerkelijke verschillen, die ons verdeeld houden, in
t het niet. Het gaat om niets minder dan om de verdediging van
onze christelijke beschaving. Ieder onzer heeft te kiezen tusschen
v twee beginselen: eenerzij ds handhaving van een toestand, die
ontstaan is uit de behoeften en neigingen van de menschen.
zooals die zich aanpassen aan de omgeving waarin en de omstan-
digheden waaronder zij verkeeren, en zich sedert achttien
eeuwen langzamerhand mede ontwikkeld heeft naar beginselen,
neergelegd in het Evangelie, met het gevolg, dat een welstand
is ontstaan verre overtreffend wat wij in die landen waar-
ij nemen waar het licht van dat Evangelie nog niet of zeer weinig
A is doorgedrongen; anderzijds: invoering van een toestand be-
rustende op aanvaarding van een uit menschelijk brein ontspro-
ten stelsel, hetwelk berust op ontkenning en bestrijding van
de christelijke beginselen, op opwekking van de behoefte naar
i stoffelijke en intellectueele en aesthetische genietingen, doch
aanvankelijk leidt tot bevoorrechting van een deel der arbei-
ders en verdrukking van het andere deel, en tot? algemeene onte-
_ vredenheid, om eindelijk te verzanden in gelijkmatige ver-
arming van allen.
Het komt ·mij voor dat wie het eerste kiezen, geen reden
_ hebben zich voor den naam ,,christelijk" te schamen, als maar
duidelijk uitkomt dat daarmee de beginselen van het Evangelie
bedoeld wordt, maar niet al datgene wat, onder de benaming
christelijk, door wereldlijke en kerkelijke vereenigingen verricht
of verdedigd is. Voorts, dat wij voorzichtig moeten zijn bij het
*) Zie het Naschrift.