HomeDe scheidslijnPagina 78

JPEG (Deze pagina), 809.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

7 8
g lieden staande, beslecht worden. De kinderen moeten zooveel
mogelijk van overheidswege worden opgevoed, de kosten van °
opvoeding geheel of gedeeltelijk ten laste van ,,de gemeen- i T
schap". Zoo maakt het egoisme plaats voor het zooveel hooger A
staande altruisme; allen. werken niet meer voor zich zelven, .
maar voor de gemeenschap. ä
Ziedaar de beginselen waarop de toekomstige maatschappij
dan zal komen te rusten. Dat is het toekomstbeeld dat · K
socialistische politici en dichters bezielt. Een uitbuitingsstelsel
moet daaraan voorafgaan. Dat de ,,bourgeois", de ,,kapitalist"
wordt uitgebuit spreekt van zelf, immers leeft hij van aan den t
arbeider ontstolen opbrengst van den arbeid. Indien dit waar
ware zou ik mij aan hunne zijde scharen. Maar erger nog is de ·
onbarmhartigheid van het stelsel tegenover een steeds toe-
nemend aantal arbeiders. Vermits alles neerkomt op lo0ns­
verhooging en op onderwerping van den werkgever aan diens
gelijkwaardigen werknemer, zoo moet noodwendig het loon wor-
den opgevoerd ten bate van den arbeider die, tot dusver
althans, eer i·n vertering dan insparen voor de toekomst en
belegging zijn genot zoekt; alzoo het product steeds duurder
worden en de werkeloosheid toenemen, daar steeds meerderen
niet meer kunnen laten arbeiden. Tegelijkertijd zal de onder-
neiningslust afnemen, daar menig ondernemer het èn ’t voordee­ l
ligst èn `t aangenaamst zal vinden arbeider te zijn, met vrij vast
inkomen, vaste vacantie met reisgeld, verzekering tegen allerlei i
moeilijke omstandigheden, voorziening in het onderhoud zijner
kinderen, al of niet in wettig huwelijk verwekt.
Als patroon heeft hij op niets van dat alles recht, en loopt
hij alleen de kans heel zijn leven voor niets te hebben gearbeid
en in zijn zaak al het kapitaal te zien verloren gaan, datonder
de werking van het infame kapitalistisch stelsel voor de toe-
komst van hein en de zijnen was weggelegd. Eens zal natuurlijk
de tijd komen dat dit alles weer in het gelijk komt, n.l. als
allen even arm zullen zijn geworden. Maar gedurende den tijd
van overgang zullen alleen die arbeiders het goed hebben, die
nog niet tot werkeloosheid zullen zijn vervallen, alsmede ,,de
vri_jgestelden" en zij die naar de besturende, over de geldmid-
deden beschikkende colleges, worden afgevaardigd. VVij zijn