HomeDe scheidslijnPagina 77

JPEG (Deze pagina), 840.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

E
. 77
A zij ’t gemakkelijkst kunnen leven, n.l. door de eigenlijke arbei-
der·s uit te buiten en een groot deel van hun arbeid zonder
recht in hun zak te steken; de menschen behoeren allen arbei-
ders te worden, in den zin waarin dit woord gewoonlijk gebezigd
E wordt; zij moeten zooveel mogelijk de producten van hun arbeid
{ zoo onder elkaar verdeelen, dat dc een niet meer krijgt dan de
ander. Zoolang de ,,kapitaliston" er nog zijn moeten wij hen,
als zoodanig, haten; hen verdelgen als wij daartoe kans zien.
Daar zij onze vijanden zijn geldt tegenover hen de verhouding
als die tusschen oorlogvoerende mogendheden. Haat moet wor-
den gepredikt en onze kinderen moeten worden opgevoed in
l het geloof dat zij nooit luisteren moeten naar de ,,ka.pitalisten’ `.
omdat deze, opgevoed als ze zijn in eene dwaalleer, den diepen
ë zin van socialisme en communisme (beide wortelende op één
i stam al bevechten zij even als die feindlichen brüder elkander)
niet kunnen vatten. Men moet hun leeren dat, als de kapitalisten
iets goeds doen, dit alleen geschiedt omdat zij door hen daartoe
l gedwongen, of uit vrees voor hen gedrongen worden. Wel-
_ dadigheid van kapitalisten is niets dan een middel om over den
i arme te heerschen; niet door hen moet die worden beoefend
maar door de openbare machten, die geen liefde of vrijwillig-
heid behoeven ter uitvoering van haar taak, doch slechts inzage
i van de vermogens (het door de kapitalisten sinds eeuwen be-
* spaarde en belegde geld) en de macht in de regeeringscolleges
H ter nivelleering van de fortuinen. Van tevredenheid met het
bestaande mag geen sprake zijn; daarom moeten ,,de vrijge-
stelden" optreden als propagandisten; _immers kunnen deze
nooit ophouden de socialistische leeringen als de waarheid te
verkondigen zonder onmiddellijk hun inkomen als propagandis-
ten te verliezen en dani weer den arbeid, dien ze vroeger
moesten doen om aan de kost te komen, te hervatten. Het
huwelijk behoort vrij, d. w. z. heel gemakkelijk ontbindbaar te
zijn ; de verhouding der echtgenooten is ongeveer gelijk aan die
van vennooten, en daar gebroken moet worden met het christe-
lijk geloof waarop de wederkeerige gezindheid bij de christenen.
berust, moeten die wederkeerige ,,rechten en verplichtingen",
van christelijke zijde als zedelijke aangeduid, bij de wet vast-
gesteld, en, bij oneenigheid, door eene macht buiten de echte-