HomeDe scheidslijnPagina 76

JPEG (Deze pagina), 807.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

E
7 6 .
verplichtingen schrijven in de burgelijke wet, de eenige waaraan .
een vrij mensch zich behoort te onderwerpen, als zijnde vast-
gesteld door ,,de gemeenschap? XVaren de dames niet zoo voor-
ingenomen, en worden zij niet soms door mannelijke juristen {
daarin gesterkt, dan zouden zij kunnen zien dat de ,,reehtloos­ E
heid der gehuwde vrouw" een fabeltje is, uitgevonden mis- {
schien om de vrouw wat heftiger te doen verlangen naar het
kiesrecht. Immers: wie zou niet vurig vechten voor de vrijheid
als men ontdekt te worden getyranniseerd! Er zijn geestige
juristen die wel eens een rechter pogen beet. te nemen, en C
misschien de dames ook wel eens.
Indien, vraagt men, om de christelijke beginselen in onze
wetgeving te brengen, geen persoonlijk geloof in Christus ,
gevorderd wordt, en de inwerking dier beginselen als het ware ‘
onbewust plaats heeft, waartoe is het dan noodig op politiek
gebied juist de christenen tot samenwerking bijeen te roepen,
en hen tot het vormen van eene politieke partij op te wekken? Q
Deze vraag zou in vroegere tijden gewettigd zijn; wij hebben . E
d.an ook in vroegere tijdperken aan zoodanige partijformatie j
geene behoefte gevoeld. Thans echter is eene partij ontstaan,
die zich met alle kracht tegen het Christendom en de christe-
lijke beginselen verzet, die bespot, in enkele landen de belijders `·
ervan openlijk vervolgt; die echter daar, waar zij nog te veel Z
op tegenstand te rekenen heeft, haar eigen beginselen voor het I
groote publiek tracht te verbloemen. Ik wensch, tegenover de
boven genoemde christelijke, de socialistische te stellen.
Van het bestaan van God, zeggen zij, weten wij niets; van
een voortleven na ons aardsch bestaan evenmin; onze heilstaat
moet op deze aarde bereikt worden. God lief te hebben boven
al, Hem te eeren door het houden van Zijne Geboden heeft geen
zin; evenmin ons aan Hem verantwoordelijk te gevoelen. IJ del
is het praten over kinderen van éénen Vader e11 het daaraan
verbonden broederschap; maar van nature zijn wij, als natuur-
producten., gelijkgerechtigd. Gelijkgereehtigd zijnde, moeten
wij allen arbeiden om te leven, en daarbij moet de grootst
mogelijke gelijkheid heerschen. Het ,,kapitalisme" staat daar-
tegenover, omdat de kapitalisten alles zoo hebben ingericht dat