HomeDe scheidslijnPagina 75

JPEG (Deze pagina), 851.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

g 75
stemming, en dan leest 1nen in die wet dat de vrouw rechteloosc
is gedurende het huwelijk, omdat in de wet staat dat de vrouw
gehoorzaamheid verschuldigd is aan haren man. Nu is dit
i laatste een zedelijk voorschrift dat inderdaad in eene wet niet
thuis hoort, reeds hierom niet, omdat het alle wettelijke sanctie
f ontbeert en ontberen moet. De dames die zich zoo verbolgen
E keeren tegen die wetgeving, onlangs door eene van haar aange-
ii duid als de slechtste, in werkelijkheid echter, al is ook zij niet
volmaakt, eene der beste wetgevingen op huwelijksgebied, willen
haar vervangen door eene wettelijke regeling van wederzijdsehe
rechten der echtgenooten, bij botsing te berechten door een buiten
· het huwelijk staanden, voor het in standhouden van het gezin
onverantwoordelijken persoon. Als dit nieuwe huwelijk wordt
ingevoerd zal er voor menigen caricaturist en blijspeldichter
stoffe te over komen. Hadden deze moderne dames reeds in 1838
geleefd -- onze wetgeving is eigenlijk reeds van veel vroegeren
datum - dan hadden zij geweten, wat toen wel ieder Christen
j en ook iedere Jood wist, n.l. dat onze huwelijkswetten de bekend-
. heid onderstellen met de huwelijksmoraal, steunende op de
duidelijke leeringen van Christus en Zijne apostelen, die weder-
i keerigheid en gelijkge1·echtigdheid ook op zedelijk gebied
voorop stellen. Dan zouden zij ook begrepen hebben dat, waar
twee in dagelijksche samenwerking moeten handelen, de wet-
gever zich daar niet mee inlaat, maar dat toch één als hoofd
moet worden aangewezen, omdat anders de buitenstaander nim-
mer kan weten aan wien zich te houden. Men kan, terug-
gaande naar vroegere volken of op het voorbeeld van b.v. de
_ Atjehers, die ,,macht" toekennen aan de vrouw in plaats van
aan den man: maar ze toe te kennen aan geen van beiden, doch
`_ aan iemand die voor het gezin geenerlei verantwoordelijkheid
i draagt, is wel het toppunt van dwaasheid.'Men komt daartoe
_ o1ndat, nu men boven kerk en Bijbel is uitgegroeid, 111(·)1'l het
* gemis begint te gevoelen aan die grondslagen, waarop bij het
. sluiten van een Christelijk huwelijk door of in de kerk gewezen
ik wordt, en die ieder bijbellezer van jongsaf kent. Men wil zulke
*) Zie over die huwelijkswetgeving de brochure van Jhr. Dr. W.
H. DE SAVORNIN LOHMAN, voorzitter van den Hoogen Raad,
gj DAAMEN, den Haag, 1913.