HomeDe scheidslijnPagina 72

JPEG (Deze pagina), 830.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

à
72 `
WVeest needrig van harte.
Uw ja zij ja, uw neen, neen.
Rijkdom te bezitten is niet ongeoorloofd, maar wel voor de11
bezitter uiterst gevaarlijk. l
Leen niet wien in nood is met de hoop om weder te ontvangen.
Overspel is den man evenmin geoorloofd als der vrouw. _,
Overal algemeen geldende beginselen dus; geen bindende
voorschriften. Geen beginsel echter dat in gaat tegen ’s men-
sehen natuurlijken aanleg. VVel doen velen het voorkomen alsof
Jezus het egoïsme verfoeit; Hij zegt echter niets anders dan
wat vóór Hem de Joodsehe profeten gezegd hebben: den naaste j
lief te hebben als zich zelven. Daarmee is geheel het heden-
daagseh wereldverkeer ­ het zoogenaamd kapitalistisch
stelsel ~ gerechtvaardigd. Immers ieder zoekt allereerst het
behoud van zich zelven, van zün gezin, van allen voor
wie hij de verantwoordelijkheid `draagt of 1nededraa.gt. Ook g
tracht ieder voor de minst mogelijke moeite het meest mogelijke T
E te erlangen, iets trouwens waar de weinig bezittende wel toe ‘
genoodzaakt is. Met geen enkel woord gaat Jezus hier tegen i11 i
als tegen iets ongeoorloofds, al leert Hij den mensch onbepaald '
op God te vertrouwen. Hij veroordeelt evenmin de vrije con- é
eurrentie, die het vnatuurlijkste middel is om in de hedendaag-
sche toestanden voor allen het leven dragelijk te maken, de V
productie te doen toenemen en alle kunstmatige bevoordeeling
(die op onderdrukking van den naaste uitloopt) te weren, g
althans voor zoover het normale wereldverkeer niet verstoord
wordt. Ook is het behalen van winst op zich zelf niets ver-
keerds, vermits winst niets anders is dan wat overblijft nadat s
alle medewerkers alles hebben ontvangen wat krachtens over-
eenkomst hun toekomt, een wisselvallige inkomst dus waar G€11
dito kans op verlies tegenover staat. Natuurlijk zou, wanneer
in andere toestanden. tot een andere organisatie op economisch ’
gebied moest worden overgegaan, dit uit christelijk oogpunt gi
even verdedigbaar zijn. Met hoogere beginselen heeft dit alles . 7
niets te maken. Enkel mensehelijk inzicht, de behoefte om het
leven zoo aangenaam mogelijk te maken ~ alles puur egoisme
~ ligt aan de wetgeving op dit gebied ten grondslag.
Maar deze natuurlijke gang van zaken wordt voortdurend