HomeDe scheidslijnPagina 71

JPEG (Deze pagina), 793.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

71
waarom wij, liberalen, op politiek gebied alle Christenen als
clericalen aanduiden.
Hoewel die gelijkstelling op dit punt van protestantsch en
, rooinsch niet opgaat, -- immers eisclit geene protestantsche
geloofsbelijdenis gehoorzaamheid aan eenige geestelijkheid --
wil ik toch niet ontkennen dat in enkele protestantsche kerken
het gevoelen der kerk ook buiten het eigenlijk kerkelijk gebied
een ietwat dwingend gezag heeft. Neem b.v. de doodstraf-
i quaestie. Ieder weet hoe groote bezwaren er zijn tegen die
i_ straf, althans in landen als het onze, en lioevele christenen de
H juistheid betwisten van de uitlegging of de bedoeling van de
j bekende Bijbelteksten op dit punt aangevoerd. Komt men
j echter in antirevolutionnaire kringen, dan wordt men met
scheele oogen aangezien als men die uitlegging durft bestrijden,
i en acht men het niet eens noodig de tegenstanders ernstig te
Al woord te staan.
Om mijn verder betoog los te maken van die, al dan niet ge-
rechtigde tegenwerping, wil ik speciaal de christelijke begin-
· selen aanduiden waarop m. i. de ontwikkeling van onze maat-
schappij en staat steunt en tevens de aandacht er op vestigen
li dat in het Evangelie wel die beginselen gevonden worden, maar
geen enkel voorschrift of verordening, zoomin voor het individu
i als voor staat of maatschappij. Voor de toepassing der begin-
* selen blijft de denkende mensch vrij. Jezus zelf, die altijd tegen
uiterlijken eeredienst streed, is toch zeker niet een clerieaal
geweest!
Ziehier eenige beginselen waarop ik het oog heb.
, Hebt God lief bovenal. Die liefde is niet een sentiment; zij
` openbaart zich in het houden van Gods geboden, die ,,hangen"
aan de liefde voor God.
Hebt uwen naaste lief als u zelven.
Wat gij wilt dat anderen u doen, doet hun desgelijks.
Wij zijn allen kinderen van éénen Vader, dus broeders; niet
dus aan elkander gelijk, wel gelijkgerechtigd.
*) Wat liefde pm-ktisch beteekent heeft Paulus heel duidelijk uit-
eengezet in 1 Corinthen XIII; een hoofdstuk dat velen als een soort
dichtstuk schijnen te beschouwen, meer voor zielsverheffing dan voor
dagelijksch gebruik geschikt.