HomeDe scheidslijnPagina 70

JPEG (Deze pagina), 813.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

70
vrijheden hebben wij aan de -­ door velen niet opgcmerkte -
. inwerking van het Evangelie op de menschheid te danken. Ik
wijs b.v. op onze wetgeving ten aanzien van de vrijheid van
denken, spreken en schrijven, vrijheden wel voor beperking
vatbaar, maar alleen in bepaalde, voor allen gelijkelijk geldende i
gevallen. Schijnbaar zijn deze vrijheden eerder te danken aan
de Fransche Revolutie, doordat, ook in ons land, tijdens de
republiek, onder de heerschappij eener kerk die, ondanks haar
Calvinistische beginselen, nog ‘ doortrekken was van dwalin- i`
gen der Roomsch-Katholieke geestelijkheid, die ,,vrijheden" E
niet tot haar recht konden komen. Ze zijn echter het nood- _
zakelijk gevolg der godsdienstvrijheid, voor welke niet alleen de
Protestanten maar ook, tegenover de Romeinsche keizers, de j
eerste christengemeenten, om trouw te blijven aan den Heer der
gemeente, goed en bloed hebben geofferd. De ware Christus-
belijder staat pal ook tegenover de overheid die hem het zwijgen u
oplegt, eene verplichting die met ,,gewetensvrijheid" niet te ‘
verwarren is. it) '
Dat de christelijke beginselen zich verzetten tegen allen .
gewelddadigen wederstand tegen de overheid - in deze tijden
aan de orde van den dag - behoef ik niet te herhalen **). Veel je
verschilt daarvan niet het gemeenschappelijk neerleggen van
den publieken dienst; immers is dit geen rechtmatige strijd
tusschen twee contractanten, maar een dwangmiddel uitgeoefend l
op hen die buiten den strijd staan, ten bate van particuliere
belangen die bij de publieke behooren achter te staan.
Wellicht voegt men van liberale zijde mij toe: het moge
waar zijn dat nu en dan de Christenen het dapperst gestreden
hebben voor godsdienstvrijheid en wa.t daaruit noodzakelijk Q
voortvloeit, toch kan niet worden betwist, dat ook tal van
menschen die buiten het Christendom stonden hetzelfde hebben
gedaan en dat veelal de Christelijkej kerken de ergste bestrijders
van die vrijheden zijn geweest. Dit geldt zoowel voor de protes-
tantsche kerken als voor de roomsehe kerk, en dit is de reden
*) Breeder heb ik dit uiteengezet in Onze Constitutie 3e. editie
bl. 310 en vlgg. .
**) Zie boven bl. 10 en 11.