HomeDe scheidslijnPagina 7

JPEG (Deze pagina), 740.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

W?
1 .
ä
ä
l
« · DE SCHEIDSLl]N.
l ______
l
i Voortdurend wordt, in en buiten de Kamer, beweerd dat eene
partüvorming, die op kerkelijken of zelfs op godsdienstigen
i grondslag berust, "ucrlscerd is.
Eigenlijk is de Christelijk­Historische Unie daarmee eens.
j Reeds bij haar eerste optreden was zij dat. ,,Zij verzet zich
tegen eene groepeering des volks in twee deelen naar gods-
dienstige onderscheiding", zoo luidt art. 8 van haar program.
Zij doet dat echter Eniet omdat {politiek en godsdienst niets
met elkaar te maken hebben, maar integendeel op grond dat
,,geheel het volk zich aan de ordeningen Gods heeft te onder-
werpen’ ’. In haar oog is de bekende ,,ant.ithese’ ’ slechts gerecht-
vaardigd, tengevolge van de inwerking der beginselen door de
Fransche revolutie gehuldigd en de daaruit voortvloeiende
loochening van het Goddelijk gezag op staatkundig gebied. De
tegenwoordige groepeering op staatkundig gebied naar gods-
dienstige onderscheiding is dus slechts tijdelijk.
Dat klinkt, zal men zeggen, nu wel heel mooi, maar, aange-
zien het wel meer dan waarschijnlijk is, dat niet geheel het
volk den Christus belijden zal, is die tijdelijkheid _niet meer
dan schijn. De ,,antithese" zal blijvend zijn, en zóó eene gezonde
i politieke groepeering niet mogelijk blijken zoolang de Christe-
é lijk-Historische Unie haar program niet wijzigt.
Naar mijne meening is hier een misverstand in het spel, en
F wel aan de zijde van hen, die wel in vele opzichten met de
, politieke gedragslijn der U11ie accoord gaan, maar voor het
v` ,,clericale" element dat zij bij haar waarnemen terugschrikken,
ï niet omdat zij ihet Christendom niet zijn toegedaan, maar
omdat zij beducht zijn voor vermenging van godsdienst en
politiek.
Dat misverstand is historisch verklaarbaar; om het op te