HomeDe scheidslijnPagina 69

JPEG (Deze pagina), 831.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

69
overheid echter kan geen cent uitgeven zonder dat heel het
j land dat weet of kan weten. Wel kan om nuttigheidsredenen
, de overheid ondersteunen; zij moet dat soms doen, b.v. waar
zij, ter wille van orde en veiligheid het bedelen. verbiedt; doet
i zij dat, dan behoort zij zelve de ;t.aak om den ellendige voor
V honger te bewaren overnemen; doch dan is dat geen liefdadig-
H heid. Ook bij algemeene rampen, ’t zij in of buiten ons land,
H. kunnen er voor de regeering redenen van algemeen belang
zijn om de belastingbetalers met leniging der daardoor ontstane
nooden te belasten. Maar nooit is daarbij een beroep op christe-
Q lijke liefdadigheid toelaatbaar, gelijk sommigen doen die dan
zich verbeelden echt­christelijk te handelen. Zij maken zich
5 integendeel dan schuldig - gelukkig niet met dezelfde treurige
f gevolgen ~­ aan dezelfde fout zoo vaak door kerken begaan, als
deze meenden het evangelie te kunnen en te moeten verdedigen
g door maatregelen van geweld. Deze allen verwarren het geeste-
lijke 1net het wereldlijke.
i Dat beroep bij de regeering op christelijke liefdadigheid is
g te betreurenswaardiger, omdat men, dat doende, het Marxisme
en aanverwante philosofieën in het gevlei komt. De aanhangers
van dergelijke theorieën zien. in de kerken hun vijanden, omdat
{ zij de ehariteit, de vrijgevigheid als vrijwillig liefdesbetoon,
. E die door de christelijke kerk gepredikt wordt, als een middel om
de on- en mindervermogenden onder den duim te houden verach-
t lelijk pogen te maken. Om die reden beschimpt: men ook dikwijls
de christelijke inrichtingen die natuurlijk zeer karig moeten
bezoldigen om rond te komen. En zoo tracht men dan ,,de kerk’ ’
te vervangen door den staat, die, op aller kosten, beter in de
. nooden voorzien kan. Dat op die wijze de lust - en de kunst
f ~ om vrijwillig te geven achteruitgaat ligt voor de hand. Het
p is wonderlijk dat door menschen die waarschijnlijk toch echte
l christenen zijn dit vaak niet doorzien wordt.
Het is dus, wil men op politiek gebied, naar christelijke
‘ grondbeginselen handelen, niet voldoende aan te toonen hoe
een Ohristusbelijder, voor eigen rekening, te handelen heeft.
De taak der overheid is eene andere dan die van den enkeling;
dit moet nooit uit het oog worden verloren.
Doch nu ook omgekeerd: vele van onze hoogst geschatte