HomeDe scheidslijnPagina 67

JPEG (Deze pagina), 847.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

t ev
. waaraan de mensch door zijn Schepper gebonden is, en dat de
j kiezers, die daarop geen of weinig acht slaan, ingaan tegen de
,’ «door God Zelven ingestelde ordening.
Doch laat mij nu ook de eenzijdigheid, dus de betrekkelijke
bekrompenheid van deze voorstelling in het licht stellen.
_ Evenals een boom om goed te groeien een goeden bodem, en
om te voldoen aan menschelijke behoeften, vaak ook een
.snoeier behoeft, heeft de geest die den mensch tot handelen
l drijft nog een andere norma dan zijn egoïsme noodig, zal hij
j om te voorzien in zijn behoefte aan zelfbehoud zich ontwikkelen
in de richting als zijn Schepper wil. Ten allen tijde heeft de
mensch een onderscheid gevoeld tusschen goed en kwaad, en ook
met het oog daarop een hoogere macht ontzien, een macht wier
l toorn hij vreesde en die hij door offeranden poogde te verzoe-
j nen. Een verantwoordelijkheidsbesef tegenover eene macht hoo-
j ger staande dan hij zelf, waarvan hij echter zich vaak zonder-
l linge voorstellingen maakte. Meermalen ook zijn groote denkers,
{ voortreflijk aangelegde menschen opgestaan, om den mensch
ete bewegen zijn geest meer te richten op het goede dan op zijn
I onmiddellijke behoefte. Maar bij verreweg de meesten stuitte
i dat af op schijnbaar onuitroeibaren tegenstand, doordat er be-
pr halve zucht tot zelfbehoud ook andere krachten in de11 mensch
i° werken, zooals eerzucht, geldzucht, heerschzucht, dic, als zij
ï benadeeling van den medemensch beoogen, als ,,slechte eigen-
; schappen" te boek staan.
= Hierover uit te wijden is voor mijne lezers onnoodig. Ik
T bepaal mij er toe de treffende woorden in herinnering te bren-
gen, die Mr. B. C. J. Lo1>ER·, President van het Permanente 4
J Hof van Internationale Justitie, bij de opening van dat col-
,. lege heeft uitgesproken ten aanhoore van geheel de wereld,
l daar die rede natuurlijk in alle talen overgezet en zoo aan allen .
m.eegedeeld is. Zij luiden:
g ,,Het goddeloos sophisme, dat? het recht ten slotte niets anders
, zou zijn dan de georganiseerde en gereglementeerde macht,
brutaal en willekeurig in haar wezen, moet in het vervolg
j worden afgewezen om plaats te maken voor het goddelijk be-
, ginsel, dat elk bestaan in deze wereld rusten moet op orde en
ïharmonie, instelling van God en door Hem Zelven den men-