HomeDe scheidslijnPagina 64

JPEG (Deze pagina), 853.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

64
besta.at. Vermits de staatsinrichting en maatschappelijke toe-
standen voortdurend aan verandering blootstaan, zou het Hem
onmogelijk zijn geweest op dat gebied iets voor te schrijven,
dat gold voor allen en voor alle tijden.
Dus staan wij, wat onze wereldlijke toesta·nden aangaat,
zonder eenige leiding? Bemoeit God zich daarmede niet? Laat
Hij o11s op dit gebied aan ons zelven over?
Neen. De Schepper van den mensch openbaart zich in ,,de l
Schriftuur", maar ook in ,,de Natuur", zooals onze geloofsbe- i
lijdenis het uitdrukt.
Evengoed als in dier en plant heeft Hij in den mensch
eenige eigenschappen gelegd, waaraan deze @11 met hem geheel
de menschheid en haar ontwikkeling onderworpen zijn. Met die
natuur van den mensch heeft dus ook ieder te rekenen, en die
daartegen meent te kunnen ingaan loopt met het hoofd tege11
den muur, m. a. w., loopt zijn eigen verderf te gemoet.
Niet zonder; reden heeft de groep waartoe ik zelf behoor zich
aangediend niet slechts ais Christelijk, maar als Christelijk-
Historisch. Gelijk ieder weet, is een der kenmerken van de
Fransche Revolutie, dat zij berust op een dogmatischen grond- j
slag, op een leerstuk aan de wijsgeeren uit dien tijd ontleend. - j
Aan het destijds algemeen aangenomen leerstuk, het contrat -
social, gelooft thans niemand meer. Maar nog steeds zijn vele
wijsgeeren, ook Christelijke, van meening dat naar door de .
mensehelijke rede uitgedachte beginselen, staat en maatschappij
zich ontwikkelen of moeten worden ontwikkeld. · i
Daartegenover is door de dusgenaamd historische school in i
het licht gesteld, dat de wereldsche toesta·nden en de mensche-
lijke wetgevingen zich stap voor stap ontwikkeld hebben uit t
voorafgaande toestanden, niet door hen zelven geschapen maar
gevonden en zich hebben aangepast aan menschelijke behoeften; E
­dat ten slotte in de eerste plaats de behoefte aan zelfbehoud, i
de wereldsche toestanden beheerscht. Zoodra de voldoening {
aan die behoefte in botsing komt met die van anderen, wordt
aan het opleggen van een regel, die de botsing zoo goed als moge-
lijk is opheft behoefte gevoeld. Zoo vormen zich, door eeuwen-
langen strijd en beslechting van strijd, de rechtsbegrippen, het J
recht. Evenals b.v. een boom, zoo ontwikkelt zich ook de mensch L
­ ll
á