HomeDe scheidslijnPagina 62

JPEG (Deze pagina), 859.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

' 62
In de voorafgaande bladzijden heb ik gepoogd aan te toonen,
dat meer dan ooit, ter verdediging van onze maatschappelijke
toestanden en staatsreehtelijke instellingen, een besliste tegen- j;
stand noodig is tegenover allen., die meenen, dat het Christen-
dom daarmee n.iets te maken. heeft; voorts, dat er eene klove is i
ontstaan tusschen beide evenbedoelde groepen; dat derhalve op i
politiek gebied een natuurlijke scheidslijn bestaat, die evenwel
11iet samenvalt met die, welke de kerken verdeeld houdt, en dat
die scheidslijn evenmin samenvalt met die tusschen echte- en t
uaam­Christenen, omdat niemand over het inwendige van
den mensch kan oordeelen, en zulk een scheidslijn dus onzicht-
baar zijn zou; dat er dus geen andere overblijft dan die welke
ontstaan is tuschen de al- of niet­loochenaars van den natuur- Q
lijken samenhang tusschen politiek en christendom.
i
Mij blijft nu nog de vraag te beantwoorden, of het praktisch
van eenige beteeke·nis is, juist het Evangelie te aanvaarden als i
den band, dien de eene groep vereenigt tegenover de andere.
Immers, zoo beweren velen, geeft juist voor politieke vraagstuk-
ken het Evangelie al heel weinig leiding, vermits het geenszins
direct of i.ndirect aanwijst hoe op maatschappelijk of staatkun-
dig gebied de Regeering of de Volksvertegenwoordiging zich E
heeft te gedragen.
In de praktijk wordt onder de Christenen dan ook zelden
op het Evangelie, maar veel vaker op ,,Gods Woord", waar- g
onder men den ,,Bijbel" (Oude en Nieuwe Testtament) verstaat,
een beroep gedaan, alsof elke Bijbeltekst ons ten gids zou i
kunnen verstrekken. In vroegeren tijd, toen de gereformeerde v
kerk nog de ,,heerschende" was, meenden de predikanten in
· navolging der Profeten i·n Israël geroepen te zijn tegen het g
buitenlandsch beleid der Regeering op te treden, als zij dit ~
in strijd achtten met uitspraken der profeten, waarbij dan, {
om ter toepasselijkheidswille, allerlei willekeurige gelijkstel-
ling plaats had. Israël, het volk Gods, was Nederland; Room-
sche regeeringen waren heidensch, gelijk te stellen b.v. met
Egypte enz. ‘ i . . , I
De politieke programma ’s der Christelijk-Historische Unie ;
en der Anti-Revolutionairen, laten zich voorzichtiger uit; zij ~