HomeDe scheidslijnPagina 61

JPEG (Deze pagina), 815.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

· 61
Au dismieiwième siècle, après un dévergondage d’incrédu-
. `lité, c’est en retournant d’abord aux oérités oeiitrales, à. l’abc
i de l’Evangile, au catéchisme de Heidelberg, par exemple, sans
[_ endoetriner et enflammer le peuple par les canons de Dor-
V drecht, que vous ouvrirez la voie mi nee plus itltrcl d’une dog-
Q niatique enraeinée dans le coeur du crovant par la Parole de
Dieu. Vous éviterez le risque de vous réjouir prématurément
Y d `une adhésion, sincère peut-être, mais qui, au contact de la vie,
l est souvent stérile et prompte à s’évanouir". (CLVII).
I Het voorgaande geeft duidelijk aan dat en in hoever GROEN
op godsdienstig gebied niet meegaat met Dr. KUYPER.
V Van nog meer belang, met het oog op het door mij hier be-
` handelde vraagstuk, is het verschil op politiek terrein.
. ,,Ook hier analogie, doch niet eenzelvigheid, ten opzichte van
l onzen tijd en dien der republiek". ,,Gardons-nous de perpétiler
` et de stéréotgper les exagérations des siècles éeoulés.
Il s’a,git ole oomprenolre, afin de parcloimerl (CLVHI).
En dan, na in weinige woorden, op eene wijze zooals alleen
J GROEN dat vermocht, de goede daden en de groote dwalingen
g van beide partijen, de Stadhouderlijke en de anti-Stadhouder-
lijke, aan onze herinnering te hebben doen voorbijgaan, besluit
deze Christen-Staatsinan:
· ,,Verre van de dwalingen te ontzien, die fataal (funestes)
zouden kunnen worden, behoort men die beslist te bestrijden.
Q ,,Noodig is het, van weerskanten, al onderzoekende te leeren
l rergeoeii.
J ,,Dankbaarheid, misschien bewondering, zal daarvan het ge~
V volg zijn, en zal het bewijs zijn van de oprechtheid der oer-
_ giffeiiis.
,,Men zal zich herinneren, dat., naar het getuigenis van den
W heer FRUIN, Barnevelt, de Republiek stichtende, het werk
I voleindigd heeft van Willem den Eerste. *’)
,,Men zal zich herinneren, dat Willem III, worstelende voor
de onafhankelijkheid van het Vaderland, tot voorlooper had
V Joan de Witt. tt)
_V’§#;l)ldenbarnevelt was, naast Prins Willem, de grondlegger mm i
onzen Si1aa«t,, de stichter onzer republiek".
**) ,,De Witt... heeft, eenigermate den grondslag voor de verheven
Staatkunde van Willem III gelegd. Handboek § 33l".