HomeDe scheidslijnPagina 6

JPEG (Deze pagina), 736.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

4
op politiek gebied alleen met dien band, niet met een kerkelijken
band, moet worden gerekend. 1
Die band is er. De band waarop voortdurend Mr. GRoEN
VAN Pnmsrnann gewezen heeft. Het Evangelie.
Voor menig lezer, voor menigen liberaal vooral, zal deze ver- 1 i
klaring eene reden zijn om deze brochure ter zijde te leggen.
Toch zijn er onder de liberalen, onverschillig wat hun per-
soonlijke geloofsovertuiging is, meerderen .die, worden zij niet j
door vooroordeel en verklaarbaar misverstand weerhouden, bij
nadere overweging zich geheel zouden kunnen aansluiten bij
hen, die met mij zich door dien band vereend gevoelen. Vooral, 5
nu op politiek gebied de sehoolstrijd voor goed is beëindigd.
Is het voor iemand van mijn leeftijd ongepast de aandacht
van bewuste, doch ook van onbewuste geestverwanten te vragen
voor de verdediging van eene stelling, die, in dezen tijd van
geestelijke verwarring, van zoo buitengewoon belang is? Mis-
schien. Doch dan vraag ik: is het een oud man erg euvel te
duiden, dat hij, alvorens voor goed deze wereld te verlaten, en
nu hü niet door eenige politieke omgeving gebonden, geheel
persoonlijk dus, kan spreken, beproeft nog eens duidelijk de
gedragslijn die hij van 1875 af, met instemming » van Mr.
Gaonu vAN Pamsrnana, gevolgd heeft, in het licht te stellen;
een gedragslijn, die niet altijd door eigen geestverwanten `en
zeer vaak niet door liberalen is begrepen. -
i Wie veel in het verleden van zijn volk geleefd heeft, denkt
veel aan de toekomst van dat volk. ‘
w