HomeDe scheidslijnPagina 59

JPEG (Deze pagina), 814.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

59
. zelfs onder ,,orthodoxen’ ’, het leerstuk der uitverkiezing, waar-
, ‘· over in 1618 zoo veel te doen, is geweest, zoo nog beleden, in elk
i geva.l sterk op den achtergrond is geraakt. Hoe kan nu Dr.
G l{UYPER beweren, dat de gereformeerde kerk van thans is de
_ bewuste voortzetting van het. eigenaardig luïsmrisclz Gerefor-
t­ meerde leven?
Het beroep op het verzet ook van GROEN tegen het 07’l]£(’I']£(’Z'éif.‘
element gaat niet op. GROEN heeft nooit i·n de door hem voor-
E. gestane politiek het lserlreliils element, doch steeds het Evangelie
Y op den voorgrond. geplaatst; wel heeft hij zich. verzet tegen het
onlïerlrelijk element in de Hervormde kerk, waar elke wind van
‘ leering, ja de bestrijding van alle heilswaarheden, zelfs van
I Jezus Christus zelven, toelaatbaar is. Dáartegen heeft hij zijn
` leven lang met ijzeren volharding gevochten. Maar dat deden
_ eveneens alle Rêveilmannen. 0.a. de van Gereformeerde zijde
_ steeds weinig geachte VïNE'r. Schrijvende over de Hervormde ­­
i kerk, ,,dont l’unité consiste en ce que tous ses Ministres sont
payés de la même bourse", voegt hij daaraan toe: ,,telle est
‘ notoirement la pensée de quelques esprits vigonreux et consê- ,_
quents; je ne les blame que d’une chose, e’est d’a.ppeler cette
r anarchie une institution et ce chaos une Eglise?
i Of is missehen, onder den invloed van Dr. l<UYPER, GROEN van
j inzicht veranderd? Het tegendeelis bewijsbaar. Zeer kort voor
zijn heengaan publiceerde hij (1875) het kostelijke werk
Maurice et Barnevelt. Op bl. CXXVIH schrijft hij ,,J e suis
, issn de Calvin, enfant diiRéreil",: een afstammeling van Cal-
vyn, kind van het. Réveil. Maar niet dit alleen. ln de opmer-
it keijke bladzijden die aan dien historischen arbeid voorafgaan.
G komt, op bladz. (YXXXVII een hoofdstdnkjc voor, getiteld une
G statue à Barnevelt, waarin de schrijver het scherpe verschil
W tusschen hem en Dr. K1`YPER uiteenzet, naar aanleiding van zijn
T denkbeeld om, liever dan nu reeds voor THORRECKE, een stand-
l beeld op te richten voor Oldenbarnevelt. Reeds in de Ned.
(led. had hij op dit belangrijk verschil gewezen; doch een
*) Questions ecclésiastiques p·. 224; aangehaald bij G. v. P. Part.
antirévolutionnaire, p. 106. Tal van andere réveilmannen hebben
steeds in gelijken zin gesproken.
=z<a=) lr. bl. 399.