HomeDe scheidslijnPagina 58

JPEG (Deze pagina), 825.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

se *
,,E·n nu volgt, wat dikwerf voorbijgezien werd, ofschoon het .
wenschelijk ware, nu vooral. dat n1e11 het in het oog hield" A ‘
(11.1. bij de beoordeeling van GROEN, waarover deze op dat
oogenblik sehreef). H
Doeh op de zooeven uit De Standaard overge11omen .
woorden laat Dr. K. ook nog ee11ige andere volgen: n.l.: ,,op e
die11 weg l1€l)l)(‘ll we 0118 te ontwikkelen. Neemt thans de invloed
van het onherheljik rêveil af 'O11 wint in gelijke mate het
Gereformeerd element veld, ook dan laat GROEN ons niet i11 l.
verlegenheid. Tegen het onherkelüh element heeft hij steeds ti
verzet aangeteekend. De IIIGGP kerkelijke richting hebben ook wij
dus te volgen. In gereformeerde landen ka.11 deze geene andere ’
dan eene beslist Gereformeerde zijn. Niet i11 de11 zin van ,
reprdstinatie. Ook niet i­11 den geest van o11s vast te zette11 in `
de onde letter. Maar als bewuste voortzetting van het eigen-
aardige historiseh-gereformeerde leven. Hoe krachtiger dit _
proces wordt doorgezet, des te krachtiger zal de sympathie H
blijken van de in historischen zi11 Gereformeerde Nationaliteit". D
Hier stelt Dr. KVYPER dus beslist tegenover het afnemende H
Réveil l1et groeiende Gereforineerd beginsel. Blijkbaar meent
hij, - hij schrijft het te11 minste ­- dat dit ligt i11 de lijn van ii
Mr. GRoEN vAN P1<1NsrEaER. i 1
Deze beschouwing schijnt mij echter kwalijk houdbaar. Boven {i
toonde ik reeds aan, dat een van de 111eest kenmerkende begin-
selen der ttereformeerde kerk, dat op onze geschiedenis den
sterksten invloed heeft uitgeoefend, is geweest het exclusivisme,
het buiten de politieke sfeer sluiten van al wat niet overeen- j
stemde met de gereformeerde belijdenis; het in o11s land op den e
voorgrond stellen van het leerstuk der uitverkiezing; het op- H
leggen op de overheid van de verplichting, om zelfs met ver- V
kraehting der conseientievrijheid, de ,,ware leer" te handhaven.
Ook herinnerde ik? aan het totale gemis aan gereformeerd Zeven. ,
blijkbaar bij de11 ondergang der republiek en bij de invoering H
van het koningschap. Die feiten zijn voor wederlegging niet wel
vatbaar. Nu heeft Dr. Kuyper en hebben de Gereformeerde `
kerken met dat deel der belvjdenis gebroken., waaraan onze
V aderen zoo groote waarde heehtten. Voorts is het niet betwist-
haar dat o11der ee11 zeer groot deel van de Hervormde kerk,