HomeDe scheidslijnPagina 56

JPEG (Deze pagina), 816.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

_ l
56 I V
king overeenkomstig het Evangelie. Het Réveil in de Hervormde
kerk de1· Nederlanden stond i·n omniddellijk verband met haar §
geschiedenis? Hij herinnert daarbij voorts aan mannen als V
Chalmers, de Monods, de Christenen in de kantons de Vaud `
en Genève, die een aanmerkelijken invloed uitoefenden op het
Evangelische leven. Voorts aan Secétan, Malan, Gaussen, I
Rochat, Vinet, Merle d’Aubigné. En na dan den droevigen ‘
toestand van onze Hervormde kerk in het licht te hebben
gesteld, verklaart hij dat u le véritable partt covtfessiomzel et
orthodoxe veut la doctrine et la vie, et ne fait appel au ,
symbole (geloofsbelijdenis) que pour constater, d’après les l
. exigences de chaque époque, l’idendité de notre foi avec celle
des Réformateurs et des Apötresn. Dans ces confessions et au ,
dessus de tous les livres symboliques, il y a une confession de _
. foi permanente, ecrite par l’esprit de Dieu, dans la conscience _`
du Chrétien. Une confession de foi, dit Vinet, ne se supprime ç
pas. La vérité qu’elle formule est un germe impêrissable que i
nulle force humaine ne saurait atteindre. In eene noot herin­ _
nert de Calvinistische spreker aan wat hij vroeger schreef V
(Regt der Hervormde gezindheid VI). ,,Ik vraag eerbiediging _,
van het geloof der kerk, niet gelijk het zich in de godgeleerd- te
heid der vaderen met dogmatische scherpzinnigheid heeft
ontwikkeld, maar gelijk het zich, ook nu, in de harten der E
geloooigen levendig bet00nt". i
Zoo sprak GROEN in 1864. Drie jaren later gaf hij wederom
een discours uit **), in Amsterdam gehouden den 22sten Augus­ ç
tus 1867, Sur la nationalité religieuse, en rapport avec l’histoire
de mon pays, et avec la tàche de l’Alliance Evangélique dans
les temps actuels, waarin hij in zeer korte trekken de ontwikke-
ling schetst van la Hollande religieuse, welke schets, waarin
de naam van Calvyn zelfs niet wordt vermeld, evemnin
trouwens als die van anderen behalve die van Willem I, eindigt
met deze resumtie: la Hollande protestante est Z’0euw·e coZZec­ D
ttoe de cette Réforme, dont mon vénérable ami M; Merle
_
*) La. nationalité religieuse en rapport avec la Hollande et Valliance `
évangélique A. HövEKER 1867. R;