HomeDe scheidslijnPagina 55

JPEG (Deze pagina), 837.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

l
Qi
_ 55
L ginsel; een niet onbelangrijk staatsrechtelijk verschil der _
g tweeërlei protestentsehe richting. Onderscheid in den regee-
,, 1"i’)'LgS”UO’)°)Tt·, waarheen de ontwikkeling der gebeurtenissen, zonder
· verzaking van het schriftuurlijk gezag, geleid heeft-". De
, geschiedenis van ons land bevestigt dit. De grondlegger toch
v van onze godsdienstvrijheid was `Willem I die Lutheraan was
toen hij daarvoor in het krijt trad. Ook was hij Duitseher.
j Niettemin is er geen. krachtiger verdediger van onze oude
volksvrij heden (thans zouden wij schrijven van ons constitu-
§ tioneel koningschap) geweest dan juist hij. En wie mocht
ineenen dat ik hier pour le besoin de la cause de historic geweld
ti aan doe, dien verwijs ik naar een artikel van DR. Kuvrnn '
j zelven, overgenomen in de Nederl. Gedachten .,waarin"
zegt Gnoniv op heldere wijze ,,èn de verdienste van S·r.~.nL èn
111lj‘11C:Glg`€I1 zelfstandigheid geconstateerd wordt/’
En wat nu het ,,issus de Calvin" (eigenlijk ,,nous sommes
issus de la Genève de Calvin") aangaat, in een discours,
den 27 Mei 1864 te Genève gehouden waarin ook die woor-
§ den voorkomen, wordt in warme bewoordingen de invloed van
OALVYN op geheel de Reformatie geprezen, en evenzeer de
prachtige houding der Calvinistisehe partij in ons land, verge-
· leken met die der toenmalige Arminianen, die (evenals thans
l weer, zij het onder een anderen naam) neigen tot een terugkeer
, naar de Roomseh-Katholieke Kerk. Maar nu leze men ook het
1 slot van diezelfde toespraak. GROEN sprak; ,,in Holland, evenals
‘ in Genève is de geest des ongeloofs en der revolutie gevolgd op
F , den geest des geloofs (de la foi) en der vrijheid. De stad van
(hxnvviv is geworden de stad van Roussnixu. Evenwel, toen in
ii de 19e eeuw de geest van het Réveil zich openbaarde, werd de
stad van Rousseau wederom. die van CALvvN."
,,Ook ten onzent, brak na de periode van 1795 tot 1815, na
lj Godes strenge oordeelen en barmhartige beschikkingen, vooral
l na de gebeurtenissen van 1830, onder een aanzienlük deel der
bevolking, te midden van een half­rationalisme of van een doode
. orthodoxie, een levendig geloof uit en de dorst naar eene predi-­
¤ *) Dl. V. blad 156./8.
**) Uitgegeven onder den titel: la Hollande et Pinfluence de Cal-
vin. Höveker 1864.