HomeDe scheidslijnPagina 54

JPEG (Deze pagina), 801.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

öl ?
tolisehe Christendom, het geloof (la foi) van de kerkvaders. O.
van de Hervormers, van allen die niets anders hebben willen
zoeken dan Christus en Dien gekruist, de verlossing uit genade il
door het bloed des kruises. Om de revolutie te overwin·nen is E
het Evangelie noodig, vrij van de belemmeringen, ontdaan van ‘
de bijgeloovigheden, waarin Rome het tegenhoudt en dena.tu- lg
reert. Het antirevolutionair beginsel bü uitnemendheid is het `,
Evangelie, altijd hetzelfde, de zon der gerechtigheid die telkens. j
ina de na eht der dwalingen, de duisternis verdrijvende, opnieuw. Q
aan den horizon verschijnt. Het vernietigt de revolutie in
haar beginsel; het droogt de bron uit van haar bedricgelijke
redeneeringen; zóó werpt het de hindernissen omver, door
welke de aard van het liberalisme zelf de volbrenging van het-
geen. het belooft onmogelijk maakt. De rechten van den. mensch.
voor zoover ze waar en heilzaam zijn (en ce qu’ils ont de vrai
et de salutaire), de verbeteringen, de voordeelen, die, onder
revolutionairen invloed. ntopieën blijven, worden onder de
ontwikkeling der Evangelische beginselen (maximes évangéli-
ones) werkelijkheid. tl l
Op de wonderbare werking van het Evangelie op de maat- -_
schappij, niet op theologische stelsels, hoe voortreffelijk op zich ··
zelve, of op kerken stelt de groote Christen-staatsman zijn ver- `
trouwen voor de toekomst. Het Evangelie spreekt veel meer dan
theologische stelsels tot het hart van den mensch; eerst als het
dat gedaan heeft, krijgt ook het stelsel zijn beteekenis, niet i
omgekeerd, al is voor een kerk het stelsel, de dogmatische ont-
wikkeling onmisbaar. ·
Maar. zal men vragen, is niet van GROEN het bekende ,,nous fi
sommes issus de Calvin" afkomstig, en schreef hij niet zelf:
,,Stahl was Lutheraan. Ik bleef Ca.lvinist?"
Ongetwijfeld. Maar men. lette op het verband.
Vllat de laatste verklaring betreft, daaraan. gaat eene uiteen-
zetting vooraf,*‘*‘) waaruit blijkt, dat dit verschil niet op eenig nl
beginsel berust, maar alleen op het verschil van sttmtïmmdige ,
richting tusschen de beide landen. ,,Overeenstemming in be-
*) Parti antir. et conf. p. 68. .
**) Zie Nederl. Gedachten. Dl. II bl. 294. _ i