HomeDe scheidslijnPagina 52

JPEG (Deze pagina), 890.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

52 ¤ ‘
en welke is zij thans, indien men daaronder de officieele leer
verstaat?
In 1862 naar de Tweede Kamer teruggekeerd, verklaarde j
de heer GROEN, ,,in den gegeven toestand van een niet Ohriste-
lijken, maar evenmin anti-Christelijken staat te berusten". Zij
die zijne beginselen waren toegedaan hebben zich hiermede ver-
·eenigd. Daardoor gelukte het hun, •na eene meer dan 50-jarige
worsteling, den onze natie zoo verdeelenden schoolstrijd tot een
goed, ~ zij het ook wat kostbaar! ­ einde te brengen. De
strijd voor het publiek recht ·der kerk bepaalde zich allengs
tot volkomen zclfstcmdigkeid der kerk, d. w. z. hare onafhankc-
lijkheid van regeeringsbemoeiing. Deze onafhankelijkheid, die
de afscheiding; in 1834 doorgezet heeft en die ook de R. K. kerk
al lang bezat, is ook voor de Hervormde kerk na de intrekking
van alle ,,reserves" in 1870 verkregen. Ook zü is thans rechtens
volkomen bij machte zich op nieuw te constitueeren, ook met
behoud van de aan het genootschap toegekende inkomsten en
kerkgebouwen. Dit kan naar billijkheid geschieden, althans t
indien de Grondwet zoo gewijzigd wordtials door de Staats-
commissie van 1910 ter herziening van de Grondwet is voorge­
steld, en zulks met algemeene instemming harer leden., waar-
onder ook Dr. KUYPER, voorstander van ,,de kapitaliseering",
behoorde. Na een tijdsverloop van 120 jaren is, m. i. ten minste,
de eenig billüke oplossing van de ,,goederenquaestie", al die i
goederen en inkomsten te beschouwen als ,,nationaal" met blij-
vende bestemming voor den eeredienst. Het beginsel dat de
Christelijke kerk, van het standpunt der overheid beschouwd,
eene ,,vereeniging", niet een nationaal instituut is, staat sinds
1798 grondwettig vast. Mitsdien is thans de ,,kerkelijke quaes-
tie", de vraag n.l., betreffende de hervorming der Ned. Herv.
kerk al dan niet met splitsing naar gezindheden, zij het met be-
houd van een algemeen administratief bestuur, een zuiver! kcrkc-
Zükc quacstie, waarmee de politiek niets te maken heeft.*) Het ä
-­­-- 1
*) Zoolang ik hoofdredacteur van de Nederlander geweest ben, heb
ik dan ook zelfs in ’t ,,Zaterdag*nummer", zorgvuldig vermeden het voor
een speciale kerk of kerkgenootschap op te nemen, daar ik steeds tt
van oordeel was dat thans zuiver kerkdlüke quaesties inkerkelijke,
niet in politieke bladen dienen te worden behandeld, wil men het i

1
ï
E
E