HomeDe scheidslijnPagina 51

JPEG (Deze pagina), 845.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

i

‘ i
ä
ë
inmenging veranderd was in een tweedrachtig gezelschap, dat
wel in schijn één geheel was, maar waarin ieder voor of tegen
den Christus en de belijdenis getuigen kon. Hij verlangde dus
handhaving van de leer door onze gereformeerde Vaderen
i vastgelegd in de belijdenisschriften. Intusschen stemde hij zelf
. niet geheel met die leer in, bepaaldelijk had hij bezwaar tegen
het op den voorgrond stellen van het leerstuk der uitverkiezing,
i welk leerstuk hij, o.a. bij het vermelden der ,,l1GllSW€t2llTCl6l1’7
voor de bekende vereeniging voor Christelijk Nationaal School-
i onderwijs niet opnam. Hij schreef herhaaldelijk dat, tegenover
j de Remonstranten, in 1618 dit leerstuk beteekenis had, doch dat
thans geheel andere, en voor het behoud van het Evangelie veel
gewichtiger vraagstukken aan de orde waren waarmee de kerk
had te maken.
Dat in deze houding, handhaving van formulieren waarmee
men zelf niet geheel accoord gaat, iets tegenstrijdigs lag, iets
waarop hij door den lVaalschen predikant Tnorrnr is gewezen
en waarop GROEN het antwoord schuldig is gebleven, valt
m.i. niet te=ontkennen.
De toenmalige predikanten der Hervormde kerk, blijde dat
de Koning de oude kerk, zij het ook maar in schijn, een stut
j had geschonken, lieten Mr. _GR­0EN praten en schrijven. tit)
E Trouwens was voor hen het wezenlijk herstel der oude kerk
j ` onmogelijk, daar toch op het einde der 18e eeuw, en veel meer
i nog in 1816 elke predikant reeds lang zijn leer in de plaats
j van de belijdenisschritten had gesteld. Hoe velen hunner
hadden toen reeds hunne bediening moeten neerleggen, indien
hun leeringen aan de onde belijdenis werden getoetst. En hoe
[ vele kerkeraden zonden tot dit laatste hebben willen mede-
werken! Ik heb dan ook nooit begrepen hoe de oplossing van
de schoolquaestie, aanvankelijk door (lnonn voorgestaan, n.l.
openbare gezincllteidsscholen praktisch uitvoerbaar zou zijn ge-
ga weest. Velke was in 1854 ,,de gezindheid" der Hervormde kerk,
_ *) J. P. TROTTET. Le parti orthodoxe pur dans l’Eglise Wallonne
; de la Haye. Réponse à la brochure de Mr. G. GROEN v. P. le parti
;· antirévolutionnaire et confessionnel. la Haye M. J. VISSER 1860.
**) G. v. parti antirévol. p,. 92 Surtout nous étions en butte
1 aux plus vives antipathies de la très grande majorité du clerqé.
z