HomeDe scheidslijnPagina 5

JPEG (Deze pagina), 723.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

VOORWOORD.
Niemand, die den toestand, waarin thans geheel de wereld
verkeert, overziet, kan betwijfelen dat de Christenwereld, of
i zij het wiL of n.iet, voor eene revolutie komt te staan als nimmer
_ te voren.
V Voor de Christenheid is het de vraag, of zij dien strijd aan-
A durft. Of zij onze maatschappelijke en staatkundige ontwikke-
ling, saamgegroeid met de Christelijke beginselen, durft en
kan verdedigen.
Waa1· de aanvallers daarvan zich krachtig bijeenscharen -
al schijnen zij nu en dan onderling verdeeld -- past het den
i ‘ verdedigers ook hunne krachten door saamwerking te .‘ver-
t sterken. ,
Op politiek gebied is derhalve eene scheidslijn onmisbaar.
i Laat de onderlinge verdeeldheid van Christenen dit aaneen-
sluiten toe?
W Mijns inziens op politiek gebied wel.
i Op kerkelijk gebied is het mogelijk noch wensclielijk. Voor de
, ontwikkeling van echten godsdienstzin is vrijheid van gedachte
en onderzoek onmisbaar. Maar de vraagstukken, die op kerkelijk
gebied van gewicht zijn, hebben, wanneer men de Roomsch­
Katholieke kerk en hare leerstellingen er buiten laat, op politiek
W gebied, ten minste thans en in Nederland, geen of weinig be-
teekenis.
. De scheidslijnen tusschen. verschillende kerken, die er zijn
en zullen blijven, behooren dus niet dezelfde te zijn als die
welke, ter verdediging tegen aanvallen van <mti­C'7t#r·r£ste·rLe·r»,
vereischt worden.
In ons land evenwel is het praktisch zeer moeilijk de kerke-
I lijke scheidslijnen geheel buiten het politieke leven te
i houden, of te doen gevoelen dat er, ook bij kerkelijk verschil,
| tusschen de Christenen een politieke band mogelijk is; dat dus