HomeDe scheidslijnPagina 47

JPEG (Deze pagina), 850.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

L
ë
I,
‘ 47
Christelijk­Historische Unie is voor haar geen plaats meer,
omdat zij niet zich onderwerpt aan den door Jezus gestelden
eisch, die wel het zich zelven opofferen verlangt, indien God
dit vordert, maar tevens eerbiediging van het gebod gij zult
niet doodslaan, zoodat het dooden van een ander ,,in het
i algemeen welzijn" terzijde stelling is van eene ordening Gods.
á Tusschen die vrouw en de Christelijk-Historische Unie bestaat,
Q welk haar persoonlijk geloof zijn moge ~­ daarover hebbenwij
i niet te oordeelen -- eene onoverkomelijke klove.
. Die klove is er tusschen de christelijke groepen en al die
E groepen die de - al of niet openlijk beleden - beginselen van
i Marx aanhangen, vermits deze eene besliste loochening zijn van
ä alles waarop de christelijke zedelijkheid en wetgeving berust.
i Hierover kan voor wie de Evangeliën in hun geheel leest geen
ij twijfel bestaan. ‘
· Moeilijker is de vraag aan welke zijde van de scheidingslijn _
een Roomsch-Katholiek, iemand dus die, evenals de Protestan-
ten zich opihet Evangelie als grondslag van al onze instellingen
beroept, behoort te worden geplaatst. De Roomsch-Katholiek
acht geloofsvervolging, het dooden of vervolgen van hen die
in het oog der Kerk ketters zijn, plicht. Zoolang ons niet bewe-
zen wordt dat zulk een leer niet met het Evangelie in lijnrechten
li strijd is, zouden wij ook de Roomsch-Katholieken aan gene zijde
. van de scheidslijn moeten plaatsen. Maar daar onze grond-
wet de toepassing dier beginselen uitsluit, en de Roomsch-
‘· Katholieke geestelijkheid ` in een gemengde bevolking van
Roomsch-Katholieken en Protestanten op die toepassing niet
behoeft aan te dringen, zouden wij ons in beginsel niet tegen
toelating van Roomsch-Katholieken behoeven te verzetten, te
minder omdat, ter wegneming van alle dubbelzinnigheid, art. 4 .
van ons program zegt: ,,in overeenstemming met de historische
ontwikkeling van het Christendom op Nederlandschen bodem
moet Nederland bestuurd worden als een Christelijken staat in
Protestantschen zin", wat natuurlijk beduidt: naar de Protes-
tantschreehtelijke beginselen, die aan ieder genoegzaam bekend
zijn. Overigens is dit geen quaestie van practisch belang; ik
raakte deze vraag slechts aan om te doen zien hoe ruim en
tevens hoe scherp de ,,scheidslijn" is, indien die getrokken