HomeDe scheidslijnPagina 46

JPEG (Deze pagina), 849.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

1 i
` ë
I,
46
(Jhristelijk­Historische Unie eene persoonlijke geloofsbelijdenis
gevraagd of althans ondersteld mocht worden. Dit is echter rl
geenszins het geval. VV at van het lid der Christelijk-Historische
Unie op dit punt verlangd wordt is niets anders dan de erken-
ning, ,,dat de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening
Gods, onverschillig weke de personen zijn, die tijdelijk met ·
eenige staatsbediening zijn belast, de regel is waarnaar het gezag
in den staat moet worden uitgeoefend". Die ,,ordening behoort ii
op staatkundig gebied in alles richtsnoer en toetssteen te zijn".
`xVenschelijk is het natuurlijk, dat het lid ook in zijn privaat P
leven hetzelfde richtsnoer volgt, inzonderheid wanneer hij op P
staatkundig gebied een *in ’t oog vallende plaats bekleedt. j
Mogelijk is het ook dat iemand, - al is hij geenszins een
Christusbelijder - practisch toch hetzelfde beoogt als deze;
immers zijn de op den Christelijken godsdienst berustende 5
beginselen uiterst verstandig, ratiaoneel, gelijk dat vooral blijkt
zoodra men b.v. in Rusland, de maatschappelijke en staatkundige
instellingen op een anderen grondslag tracht op te bouwen.
leder wie dat inziet kan, al heeft hij zelf geen behoefte aan
aanraking inet Christus, zich voegen tot de Christelijk­Histo­
rische Unie, mits hij zijne verplichting erkent op publiek terrein
zich te onderwerpen aan de ordonnantiën Gods. Laat 1nij wijzen
op een recent feit. Mevr. TJADEN mn DER `Vmns (Enka) was ii
voorheen onderwijzeres bij ee·ne Christelijke school; waarschijn­ s
lijk zou zij destijds, hadden toen de vrouwen het kiesrecht gehad, _
zich hebben. geschaard onder de banier van de Anti­Revolutio- {
naire Partij of de Christelijk­Historische Unie. Zij was toen eene
besliste Christin. Overgegaan tot de Sociaal­De1nocratische
Arbeiders Partij, waar zij meende met hare Christelijke gevoe-
lens ookf op haar plaats te kunnen zijn, heeft zij in eene vergade-
· ri·ng van partijgenooten verklaard: ,,werd door het bestuur van
het proletariaat het doodvonnis over Noskn uitgesproken, zoo
zou ik het gaarne willen voltrekken. Wij moeten ons verlangen
11aar zachtheid, ons vrouwelijk medelijden kunnen offeren,
wanneer .wij zien, dat dit het welzijn der menschheid in den
weg zou staan". Vermoedelijk is in haar eigen oog ENKA nog
steeds eene warme Christin, gaarne bereid ,,om ook haar eigen
leven te offeren voor het welzijn der l11€l1S(3lll1€ldn, maar in de