HomeDe scheidslijnPagina 44

JPEG (Deze pagina), 818.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

‘ 44 j
3
1011 beroepen, maar Hij en de apostelen hebben tevens doen uit- i
komen, dat thans wel gee11 nieuwe geest maar een andere geest
dan de door Schriftgeleerden en Farizeeërs gekweekte was ge- i
kome11. Het oude was voorbijgegaaii. NVie Hem volgen wil moet
met die 07LlL’lU’lliïl€€Zl’ïLQ, zichtbaar trouwens ook in het O. Testa-
ment zelf, rekenen, en ·niet op bijbelteksten als op de artikelen ·
van een hedendaagsch, door menschen vastgesteld wetboek zich
be1·oepen; hij moet de11 geest van geheel de Godeleltike open- ;
Z.»a¢·ing leeren verstaan. Dat deed het Réveil, doch dat doorzag
Calvyn niet genoegzaam, en dit was de oorzaak van de dwaling
waarvoor volgens Dr. KUYPER de volgelingen van Calvyn doo1·
God zijn gestraft.
Zeker is het in Dr. Kïïi‘1·nR. te prijzen dat hij beslist tegen de
dwaling van (lalvyn, die trouwens aan de meeste Hervormers ij
gemeen was, is opgekomen, en daardoor het Calvinisme j
voor onze hedendaagsche inzichten meer bruikbaar gemaakt ij
heeft. Zijn neo-Calvinisme hi·ng samen met geheele afwijking op
één hoofdpunt van Calvyns leer. Maar nu, zooals ook de Zeeuw gi
doet, te verzekeren dat juist het Calvinisme .,een stem-
pel" op ons volk heeft gezet`, enkel omdat ten tijde der Her-
i vorming de toenmalige Calvinisten zich bijzonder krachtig en
doorzettend betoond hebben, juist doordat zij, zooals wij thans
inzien, verkeerdelijk het als hun plicht aehtten andersdenken-
den achteruit te zetten, is dunkt mij moeilijk verdedigbaar:
Iets geheel anders is het, het VVoord Gods, dat toch eigenlijk
culmineert in de verschijning van Jezus Christus ,,naar de
Schriften", te 0I'lïQ1111€11 als ,,stempel" van geheel onze nationale
ontwikkeling, waar dan vlak tegenover staat de terzijde-stelling
in de laatsteeeuw van dat W0O1‘d en de vervanging daarvan
door vóór­Christelijke philosofie en vooral door Marxistische
en daarmee samenhangende het '(illl'lST€‘l1d0Il1 bestrijdende, .
levensbeschouwingen. Vóór 1848 achtte vrijwel ieder, ook ieder
liberaal, het als eene beleediging voor atheïst te worden uitge-
maakt, en werd door zeer weinigen openlijk de autoriteit van
de Heilige Sehrift genegeerd. De Bijbel te weren uit de volks-
school kwam· destijds bij weinigen op; zelfs vond men de
scheiding van Joodsche en Christelijke openbare volksscholen
*) Zie boven bl. 21.