HomeDe scheidslijnPagina 43

JPEG (Deze pagina), 842.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

43
bestudeerd heeft da·n de Zeeuw, hierover schrijft: ,,Vinet ver-
j langt de vrijheid van den godsdienst (des cultes) en het openlijk
j uitspreken (manifestation) der godsdienstige overtuiging (con-
i vietion religieuse), maar hij is evenzeer a.ls en misschien meer
i dan wij (Groen en geestverwanten) confessioneel. IT it tal van
_ uitspraken neem ik de volgende mij voor de hand liggende:
_­ ,,Als ik beweerde dat de orthodoxie zich niet herstelt op gezag
Q ( ne se restaure pas à coup d’autorité) heb ik niet beweerd dat
-men in eene kerk (dans le sein d`une Eglise) niets te doen
E -heeft voor handhaving der leerstellingen (des doetrines). Ik
geloof integendeel dat het begrip (notion) ,,geloofsbelijdenis"
onafscheidelijk is van het begrip ,,Kerk", en dat de predikant
gebonden is aan de geloofsbelijdenis. Als men niet wil wortelen
in de geloofsbelijdenis dan moet men zich stellen op het stand-
i punt van het monopolie en zich verdedigen door willekeur.
( Ne voulant pas s’enraeiner dans une confession de foi, il faut
qu’on s’affermisse dans le monopole, et qu’on se défende par
l’arbitraire). Vroeg of laat zal men tot de beginselen terug-
ä komen; men zal ,,een geloofsbelijdenis (symbole) hebben, en
l door dien regel zal men de vrijheid dienen. " if)
De mannen van het Réveil zijn juist de eersten geweest die
getracht hebben hunne beginselen ook op sociaal gebied, dus
niet enkel in hun diaeonieën, om te zetten in daden. O.a. zijn de
Heldrings-gestichten daarvan het bewijs. En zij zijn daarin
vooral door de Gereformeerden gevolgd. Het Evangelie waarvan
ik hier spreek is dus geenszins geconcentreerd in één Bijbeltekst.
die trouwens nog niet bestond toen Jezus deze aarde verliet,
inaar is de blijde boodschap (van verlossing), waarop Jezus
zelf doelde; toen hij Züvte disevlpelevt (niet zijn kerk) uitzond om
die te brengen aan alle volken. De Blijde Boodschap betrof de
verlossing, het zich werpen in de armen van den Ver-
losser moest.- noodzakelijk het doordringen ,·,van nieuwe
beginselen in geheel het maatschappelijk en dan ook in
het staatkundig leven ten gevolge hebben. Christus zelf
heeft zich voortdurend op de onder Israël vigeercnde Schrif-
*) Parti antirév et confess. p. XI. Waarlijk, die tegenover Vinet
zich op GROEN v. P. beroept heeft noch GROEN verstaan, noch Vinet!