HomeDe scheidslijnPagina 42

JPEG (Deze pagina), 816.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

42
van alle Protestanten voor wie het Evangelie maatgevend is, op
het gebied van staat en maatschappij niet slechts mogelijk, maar,
blijkens vele congressen door Protestanten uit allerlei kerken i
bezocht, reeds in wording. J
Aanvaarding van het Evangelie als grondslag voor wetgeving -*
en regecringsbeleid beduidt niet hetzelfde als het versieren .
van eigen uitgedaehte maatschappelijke hervormingen met een r
of ander tekst uit de Evangeliën, gelijk, om ingang bij de .
Christelijke bevolking te verkrijgen, aanhangers van het een
of ander niet onze historische volksontwikkeling strijdig
systeem vaak geschiedt. Het Evangelie is een samenhangend
geheel, en mag niet uiteen worden gerafeld. De inhoud ervan
staat vast; zelfs hebben de tekstcritiek en het historisch onder-
zoek veeleer de ware beteekenis van het Evangelie, van hi
heel de verschijning van Jezus Christus verhelderd. Ik zou niet i
weten aan te wijzen waarin, als het aankomt op de toepassing
der Evangelische beginselen op het maatschappelijk en staat-
kundig leven, ,,orthodox" en ,,modern" uiteen zouden moeten
gaan. Die beginselen zelve verbieden datgene wat geldt voor
het vrije maatschappelijk leven over te brengen op den wet- i
gever. Christus dringt doch laat vrij ; de wetgever dwingt.
De Z eeuw heeft onlangs beweerd dat het Réveil niet het
heele woord Gods verstaan heeft, maar slechts dat gedeelte het-
welk zich laat samenvatten in Johannes III : 16 en voor wie het
`Woord Gods niet heeft onvoorwaardelijk gezag.
Hoe dat blad daarbij komt begrijp ik niet. Ga ik de geschie-
denis van het Réveil na, dan komt het mij voor dat die beweging
juist inging èn tegen het rationalisme der 18e eeuw èn tegen
. de ,,doode orthodoxie" der vroegere heerschende kerk.
Vinet, een der beste voorgangers, legde allen nadruk op het
beleven van het Evangelie in Zijn geheel, in tegenstelling van
hen die in nauwkeurige dogmatiek hun heil zochten; toch lag
aan zijn levensbeschouwing de oude dogmatiek ten grondslag.
i Ziehier wat Mr. GRoEN v. P., die waarschijnlijk Vinet beter
*) Zie het nummer van 20 Januari j.l. Het aangehaalde tekstwoord
luidt: Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eenig-
geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft
, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.