HomeDe scheidslijnPagina 40

JPEG (Deze pagina), 848.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

40 )
zijn levensbeschouwing God te kunnen missen. Althans begin- A
nen ook de sociaal­democraten mee1· en meer behoefte te gevoe-
len aan godsdienstigen samenhang, zij het ook buiten het
Christendom om, en de anarchisten aanbidden den door hen H
zelven geschapen afgod zóó vurig, dat enkele hunner aanhan-
gers er hun leven voor veil hebben, echter niet zonder tegelij­ g
kertijd zooveel mogelük tegenstanders op te ruimen. Laat mij ;
nog wijzen op wat wij rondom ons zagen, b.v. op den ontzetten-
den oorlog. Wie onzer ergert zich niet b.v. over het uiteen H
scheuren van het duizendjarig Hongaarsche rijk en het verdee­ i
len daarvan onder de volken die er aanvankelijk toch maar als _ i
vreemden in kwamen wonen? Maar stel nu eens dat daar vóór á
1000 jaar niet slechts de kerk, eerst de Roomsche, daanna, l
onderling strijdend, de Roomsche en de Protestantsche kerk .
waren doorgedrongen, maar dat tevens de beginselen van het
Evangelie waren toegepast: het liefhebben van den naaste als {
zich zelven, het liefhebben van God bovenal, de daaruit voort- { V
vloeiende gelijkheid van allen voor de wet, het opbeuren van 4
den zwakke tegenover den sterke en rijke die nvisbruik maakt
van zijn macht, enz. Zouden dan de nu onderling vijandige stam-
men niet allen zich gevoeld hebben als Hongaren, en allen in
begeerd hebben bijeen te blijven? Zou in Ierland, in België de
toepassing van die beginselen niet vruchtbaarder op de eenheid
werken, dan het diplomatieke, het journalistieke en al het
andere gedoe, dat zich om de doorwerking dier beginselen niet
bekommert ? .
Trouwens wordt de stelling dat staatsrecht met godsdienst in l
het algemeen niets te maken heeft en niets anders dan ,,privat­
sache" is verlaten. Velen willen ,,den godsdienst" evenzoo ver- '
eeren als ,,de kunst". Maar als godsdienst bestaat in Godsver­ 2
eering, in gehooreamnheid aan de door God gestelde wetten, dan
dient men toch eene voorstelling van Hem te hebben. Dit nu ver- [
krijgen wij, niet door een theologisch stelsel op teksten berus-
tend, maar door het beleven van de beginselen van het Evangelie
op elk gebied. Het Evangelie heeft een onveranderlijken inhoud, i
doch een inhoud van gansch bijzonderen aard. Het spreekt tot
de ziel, tot het innerste van elken mensch die er ernst mee
- maakt, steeds klaarder naar mate men het te dieper in zich i
I