HomeDe scheidslijnPagina 36

JPEG (Deze pagina), 812.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

36
Unbillijk is het die vervolging, waarvoor thans ieder Protestant ;
zich schaamt, enkel toe te schrijven aan de ,,libe1·ale partij"; i
zij was veel meer van kerkelijken dan van politieken aard, en
herinnert aan de dragonnaden tegen de Hugenooten in Frank- 8
rijk. De Koninklijk­Kerkelijke hoofden bczigden de wereldlijke ï
macht tot bescherming van de snprematie der kerk precies op 1
dezelfde wijze als in vroegeren tijd de Paus; maar ,,de Kerk"
over het hoofd, dat de pauselijke macht over middelen van ‘
geestelijken aard beschikt, die de `RCf01‘lT13.llB als ongoddelijk i
verwierp (oorbiecht en absolutie) en dat de kerkelijke ver- á
volging dus op den duur moest doodloopen. Dit alleen reeds
had haar van vervolging moeten terughouden!
,,Dezelfde voortgang va·n willekeur tot vervolging, die zich bij
het Remonstrantschgezinde kerkbestuur van Holland en
Utrecht vóór 1618 had vertoond, vond ook hier plaats.
,,Op de 10. toelating der ongereformeerde prediking, volgde
20. oplegging van stilzwijgen aan de gereformeerde oppositie, ä
30. uitdrijving wegens ongehoorzaamheid aan tyranniek en
willekeurige kerkelijke bepalingen en 40. verbod van afzender-
lijke godsdienstoefening op grond der onbeduidenheid van het
verschil". f) Qä
Het Remonstrantisme, dat in 1816 zegevierde, was dus even
exclusief als het Contraremonstrantisme in 1618, - gevolg van i
beider geloof in ééne algemeene uitwendig-waarneembare Kerk. 0
Maar 1618 was uit politiek oogpunt beter verdedigbaar
dan 1816.
Met het oog op onze tegenwoordige kerkelijke verhoudingen
is het misschien niet ongepast hier op te merken, dat er ééne
groep was die, schoon niet zich voegende bij de ,,afscheiding",
toch hier en buitenslands tegen de onprotestantsche vervolging A
krachtig getuigde, n.l. zij die van dezelfde richting waren als l
die van Vinet, vam het Réveil! Hiertoe behoorde ook GRonN vAN
PRINSTERER. .
*) GRoEN, Repliek aan SCHOLTE, aangehaald in het leerzame en
zeer kalm geschreven boek van Dr. L. WAGENAAR, het Réveil en de
Afscheiding, 1880. Heerenveen J. HEEKEMA. Zie ook, onder meer,
GROEN VAN PRINSTERER Studiën en Schetsen derschoolwet herzie-
ning 1865. ` ` ` ` " ' " ·‘