HomeDe scheidslijnPagina 33

JPEG (Deze pagina), 870.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

‘ ­ 33
dienstige gezindheden uit te oefenen als voor de belrmgeoi ram
den staat dienstig zal beeonclen worclciz.
Zoo was men dus ongemerkt teruggekomen tot herstel eener
,,nationale" Kerk, kenbaar aan het bezit der Kerkgebouwen
. en aan het genieten van de inkomsten, ,,van oudsher" aan ,,de
Kerk" verbonden; een eenigszins zonderling keiimerk van ,,de
` ware Kerk", vooral nu men niet meer, zooals ten tijde de1·
Reformatie, zich de illusie kon maken dat de Kerkhervorming
zou leiden tot ééne Hervormde wereldkerk, en nu, sedert 1798,
T de volkomen stctatsrecktelüke gelijkwaardigheid van alle kerken,
.­ ja van alle godsdiensten was aanvaard; een beginsel waarop
1 zoo min de wetgever als eenige staatspartij, behalve in 1922,
Y' ooit is teruggekomen. Ik begrijp dat, toen eeuwen geleden
geheele volken toetraden tot ,,het Christendom", de toenmalige
_ leiders der Christelijke gemeenten trachtten haar kracht te
j zoeken in een stelsel dat heel de wereld omvatte: eene geestelijk-
g heid, als plaatsvervangster van den heengeganen Verlosser, die
zich, door algeheele toewijding aan de algemeene kerk, met de
zielezorg belast van geheel het volk en voor dat volk de eeuwige
’ zaligheid verdient, mits het zich, ook individueel onderwerpt
pg aan die geestelijkheid die dan haar den toegang tot den Hemel
min of meer waarborgt. Dat is voor ons denken althans een
stelsel. Maar wat de beteekenis van ,,nationaal" ot van ,,volks-
kerk" is, zoodra men belijdt dat de verlossing iin Christus
ons geboden in onverbreekbaar verband staat met persoon-
lijke bekeering, is mij steeds onverklaarbaar toegeschcnen,
l tenzij daarmede bedoeld wordt: voortzetting van de oude kerk
i blijkbaar aan het bezit derzelfde Kerkgebouwen.
Intusschen was er, behalve het zoo even genoemde kenmerk
nog een ander kenmerk voor de ware Kerk, 11.1. hare gebonden-
heid aan de Formulieren van Eenigheid, bepaaldelijk aan hare
geloofsbelijdenis. Reelitens was in 1814 ,,de Kerk" Gere-
formeerd (Calvinistisch). Maar feitelijk was het vasthouden aan
de belijdenis, speciaal aan het leerstuk der uitverkiezing, - het
meest kenmerkend verschil tusschen Remonstranten en Contra-
remonstranten - alsmedeaan het geloof in de letterlijke inspi-
’ratie der H. S. uitermate verzwakt. Het Koningschap hadde
·oude Provinciale Souvereiniteit vervangen. Het lag thans op
3
a
3