HomeDe scheidslijnPagina 31

JPEG (Deze pagina), 833.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

l
I
1
l
ai
t
ä vervlogen toestanden schijnt terug te verlangen, als ernstig
{ gemeend en wel doordacht zou wille11 opvatte11. it)
j Intussehen mag niet verheeld worden, dat op ee11 voornaam
pu11t nooit gevolg is QQQCVGI1 aan de Staatsregeling van 1798,
11.l. op dat van de VG1‘(].G€lTl11g der Kerkelijke goederen, (311 de
niet-uitkeering Väll 1l‘2lCTGl11(è1’l'C(§Il aa11 de predikanten welke die
tot dusver uit de publieke kas hadden genoten. Wel zijn onder
1 de Regeering van Lodewijk Napoleon in de Roomsehe provi11-
eies eenige Kerkgebouwen aa11 de R. Katholieken terug-
gegeven, terwijl dan daarvoor aan de weinige daar wonende
Protestanten gelde11 verstrekt werde11 tot het stichten va11 de
i voor hun dienst benoodigde Kerkgebouwen; wel bevat de
Staatsregeling van 1801 art. 12 de bepaling: ,,elk hoofd eens
j huisgezins en op zich zelf staa11d persoon van beiderlei kunne,
mits den ouderdom van VGGl`t-lG11 jaren bereikt hebbende, doet
zich inschrijven bij een of ander Kerkgenootschap, hetwelk vrij-
j willig kan verlaten worden, 0111 tot ee11 ander over te gaan.
P Voor ieder Kerkgenootsehap wordt, va11 de aldus ingeschreven
I leden tot onderhoud van deszelfs dienaren en eigendoninien,
J eene jaarlijksche gift gevorderd, niet te boven gaande eene i
zekere bepaalde som, achtereenvolgens hetgeen aa11gaa11de dit
ä ee11 e11 ander bij de wet zal WOI'd€11 vastgesteld? Maar voor
L het overige zijn de bepalingen op beide punten eene doode
1, letter gebleven. Vat daarvan de oorzaak geweest is is duidelijk.
1, Gedurende ongeveer 200 j2Uf‘Cl1 had de R. K. Kerk, wier geeste-
lijken over kra.sse middelen beschikten 0111 de lede11 hunner
Kerk tot betaling te nope11, o11da11ks hare verdrukking zich
i prachtig hersteld; ook de v1·oeger terzijde geschoven Protes-
3 tantsehe Kerken of Fvereenigingen hadden haars onda11ks ge-
leerd, wilden zij in stand blijven, i11 eigen behoeften te voorzien.
i Maar de ,,beschermde" de ,,geprivilegieerde" de ,,112L't1O1121l€H of
,,heersehende" Hervormde Kerk was, steunende op de overheid,
; nimmer daartoe gedwongen gCWOl‘d€11 en alzoo verzonken in
‘ diepen slaap. Wel werd ook door hare leden wat bij eengebraeht,

5 "‘) Kortheidshalve verwijs ik op dit punt naar hetgeen ik in
it vroegere jaren breeder uiteenzette en opgenomen is in ,,verzamelde
· opstellen" door H. VAN MALSEN 2e deel, bl. 18-54.
t
i