HomeDe scheidslijnPagina 21

JPEG (Deze pagina), 840.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

2 21
nl daar HIGH niet inzag dat wat God noodig geacht had tot hand-
J having, te midden der velerlei afgoderijen, van het geloof in den
C3 Schepper van hemel en aarde, was vervallen na de verschijning
g van Christus in onze wereld.
Niet ,,de leer" van Jezus Christus, maar het daarnaast
staande geloof in ,,de Kerk" als instituut, als eene met de
f wereldlijke overheid verbonden macht, is de oorzaak geweest
van alle godsdienstoorlogen. Jezus zelf heeft nimmer een zóó-
, danig instituut gewild; veeleer aangetoond dat zelfs de J oodsche
eeredienst niets beteekende, dan als middel om den mensch op
J te leiden tot de ware aanbidding van God in geest en waarheid;
dat echter deze aanbidding zou leiden tot vervolging niet
van, maar door andersdenkenden; eene vervolging die moest
J worden geduld, daar de discipel niet meer is dan zijn meester
Die ware godsdienst. moest blijken, niet uit tempels met handen
gemaakt, zelfs niet uit den tempel van Jeruzalem; evenmin uit
4 plechtige woorden of het instemmen met godsdienstige beschou-
, gingen of ,,leerstukken", maar uit iets dat alleen (led zien en
Zieoordeeleiz kan.
Herhaaldelijk is door Christenen beproefd misbruiken of ver-
keerde toestanden; die een gevolg waren van de verheffing der
geestelijkheid tot een goddelijk machtsinstituut, te doen ophou-
` den, maar die pogingen zijn steeds vruchteloos gebleven, totdat,
g tijdens de Reformatie, vele Christenen, gewoonlijk eenvoudige
lieden doch geen theologen, getroffen door het Evangelie en uit
liefde tot hunnen Heer, braken met hun onderwerping aan de
geestelijkheid, en - tot ons aller beschaming - juichende in
hun Verlosser den brandstapel beklommen. Dat deze geloofs- _
helden in de oogen van allen die van kindsbeen af zijn. opge-
voed in de leer dat de geestelijkheid eene goddelijke instelling
is, en niet inzien dat die instelling op menschelijke rede-
aeeitrregea, niet op goddelijke uitspraken berust, worden aange-
zien voor verfoeilijke verdervers van het menschelijk geslacht, is
i van zelf sprekend. Men moet dat kunnen verdragen, evenals
W Jezus het verdroeg toen hij door Farizeeërs en Schriftgeleerden
i werd uitgescholden. Bedroevend echter is het dat zij, die de
geestelijke kinderen zijn van evenbedoelde martelaren thans