HomeDe scheidslijnPagina 18

JPEG (Deze pagina), 816.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

ä
18
3
Hoe scherp steekt tegenover deze kloeke houding van Am-
brosius de houding af van hen, die ook in onze dagen weer,
evenals Symmaohus, om staatsinkomsten voor de dienaren der
Kerk bedelen. Hun beginsel is heédevtsoh. En het was de glorie
der Christelijke Kerk, toen zij op het hoogtepunt van haar bloei
stond, dat zij tegenover dat heidendom, dat alleen door staats-
geld in stand werd gehouden, roemen kon in de geestelijke
kracht der Kerk, die van den Staat nooit één gunstbewijs ont- {
vangen had.
Trouwens, wat Ambrosius zeide, geldt ook nog voor de Kerk
onzer dagen en wordt weer op schitterende wijze bevestigd in
Rusland. Hier had men een Staatskerk met rijke staatsinkom- °
sten, maar waar het geestelijk leven steeds meer verslapte en
inzonk. Maar nu het Communisme zegepraalde, nu aan deze V
Kerk niet alleen de staatssalarissen, maar ook al haar eigen-
dommen ontnomen zijn, nu deze Kerk doodarm is geworden en ï
men meende, dat zij ten doode was opgeschreven, nu, zooals uit
Rusland zelf gemeld wordt, leeft de Kerk weer wonderbaar op, _
en ontwikkelt zich hier een zoo machtig religieus leven, dat
zelfs de sovjet­regeering hiertegen niet durft optreden. Q
Er is een oogenblik geweest, toen de revolutie-storm over
Europa woedde, dat men deze les der historie ook in ons land
scheen te verstaan, en zelfs van die Kerken, die van deze staats-
subsidie leefden, de roepstem uitging om den financiëelen band
met den Staat te verbreken.
Maar nu de storm zich ·legde, is het doodelijk gevaar, dat
voor de Kerk in dezen band schuilt, weer vergeten, en wordt 2
weer, vooral van Confessioneele zijde, ieder, die voor de
vrijheid der Kerk opkomt, als een volgeling van Schleier­
macher, als een afvallige van het ware Gereformeerde
beginsel voorgesteld.
Zoo zal ook in Nederland de Kerk, die zich zelf met zekere li 3
‘ voorliefde de nationale Kerk noemt, blijven voortbestaan niet
door inwendige geloofskracht, maar door de gunst van den
Staat. En de tijd zal komen, 'dat, juist omgekeerd als in de
dagen van Tertullianus, de heidenen van deze dagen, spottend
over deze Christelijke Kerk als over een Ecelesia mendicans,
‘ een bedelende Kerk, zullen spreken".

2
.s