HomeDe scheidslijnPagina 13

JPEG (Deze pagina), 844.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

1
l
11 i
nooit iets verkondigd dat daartegen in gaat. Daar wij allen J
J kinderen zijn van éénen Vader moet op den duur de slavernij,
de door menschen gewilde kastegeest vervallen, moeten voor
g de wet allen. gelijk zijn; moeten dus alle privilegiën ­ voor-
rechten waar geen verplichtingen tegenover staan - vervallen.
Overal en altijd zijn er geprivilegieerdc toestanden geweest. Ze
E te doen verdwijnen kost de {grootste moeite, omdat talloozc
belangen zich daartegen verzetten. Maar steeds gaat men nog
voort met rechtsgelijkheid ook daar waar die niet bestaat in
" _te voeren. Zeker hebben ook niet­Christenen daartoe meege-
Q werkt. Maar stamt dit groote beginsel niet rechtstreeks af uit
i de leeringen van Jezus Christus?
{ Een ander punt: Huwelijks-wetgeving. Verondersteld mag
l worden dat de lezer voldoende bekend is met de huwelijks-
{ wetgevingen. in andere landen, waar de Christelijke beginselen
nog geen ingang hebben gevonden en die toch op langdurige
beschaving kunnen bogen, zooals Turkije, China, Japan, of ook
in nog oudere, eveneens beschaafde landen, als b.v. Rome
’ tijdens de Keizerheerschappij. Ik kan derhalve volstaan met
. de vraag of hij meent, dat in al die landen de godsdienst niet
een zeer beslisten invloed heeft. uitgeoefend op de huwelijks-
wetgeving en de daarmede in ,het nauwst verband staande
gezinsvorming, en of le richting die thans zich beweegt in het
vervormen van het op Christelijke beginselen rustende huwelijk
tot eene verkeersgenootschap van man en vrouw, met nauw-
keurige regeling van eventueele verdeeling van geld en product
der huwelijksgemeenschap, niet samenhangt met de verwerping
van de Christelijke beginselen.
ii Staat, vraag ik verder, ook het strafrecht met die beginselen
ä niet in het nauwste verband. Eenerzijds de plicht der overheid
`om, binnen bij de wet aangewezen grenzen, de door den Schep-
per zelven ingestelde rechtsordening te handhaven door den
overtreder te doen gevoelen dat. niet straffeloos die ordening ter
zijde kan worden gesteld; anderzijds de plich.t der overheid om
hein, die niet verkiest zich te onderwerpen aan den wil zijner
inedemenschen, te bewegen zich wat beter aan dien wil aan te
i passen omdat dit voor het algemeen nuttiger wordt geacht.
J In ander verband kom ik la.ter nog terug op het nauwe en