HomeDe scheidslijnPagina 12

JPEG (Deze pagina), 822.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

1
C i
10
Heeft nu de prediking van het Evangelie, zooals die in de
eerste tijden uitgegaan is van de discipelen, alleen iets te maken
met het zieleheil van den individueelen mensch, dan wel tevens
met de vervorming van maatschappij e11 staat? `
In antwoord daarop verwijs ik kortelijks naar het volgende.
In de eerste plaats naar de verhouding tusschen Overheid
en Volk. E
Ten tijde van Christus regeerde, aan deze zijde van den
aardbol, het Romeinsche Rijk, onder een zoo goed als almach-
tigen Keizer, die, evenals in Costersche landen, om de massa in
bedwang te houden, zich Goddelijk gezag toekende. De Christe- j
nen, liever dan voor die macht als hoogste macht te buigen, i
lieten zich door de wilde dieren verscheuren, en zulks niettegen-
staande zij tevens, mits van hen niet verlooch.ening van God als ‘
wereldbestuurder gevergd werd, uitmuntten door gehoorzaam-
heid aan de overheden, ook al waren die tegenover hen persoon-
lijk onrechtvaardig. Is het in den tegenwoordigen tijd nog
noodig aan te toonen, dat in dien moedigen weerstand èn in die i
lijdzaamheid een hoogst gewichtig stelsel verscholen ligt? Aan '
God, den ‘N‘GI‘GldbGh.G6l‘SChG1' en aan Diens geboden zijn allen - ·
ook de hoogste regeerders -­- onderworpen. VVare dit steeds
erkend en in praktijk gebracht, zouden de hedendaagsche oor-
logen zijn ontstaan? Zou een machiavelistische politiek, die
schier door alle potentaten als onvermijdelijk wordt ver-
dedigd, zich hebben kunnen ontwikkelen? Of zouden de macht-
hebbers niet veeleer, door op de volken, wederzijds, het zijn
naaste liefhebben als zichzelf toe te passen, niet telkens gepoogd
hebben al datgene te verwijderen dat kan leiden tot oneenigheid?
En wat de lijdzaamheid, de plicht van gehoorzaamheid aan de E
overheden betreft, zouden niet allen die thans, met tvoorbijgacm i
van de gestelde (of wettige) overheden, de wereld willen her-
vormen, hun al- «of niet goed bedoelde pogingen hebben ­ge-
staakt, om, evenals de eerste Christenen, door zelf voor te gaan
een anderen geest in het leven te roepen, die overeenkomt met
den Geest van Christus? ‘
Immers - en ook op dit punt vestig ik de aandacht - Chris- ,
tus predikt de algemeene broederschap. Niet, evenwel de gelijk- j
heid, daar deze in strijd is met de schepping zelve, en Jezus heeft- _