HomeDe scheidslijnPagina 11

JPEG (Deze pagina), 842.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

9
V verbittering. Gedurende den omgang met Jezus stonden nog
A L steeds de discipelen op het standpunt, naar zij meenden, van
g het Oude Testament. Zij begrepen niet, dat de tijd was aange-
broken om, wat tot dusver voor hun oog verborgen was, te open-
baren. Dat begrepen de discipelen eerst na de opstanding, en
eveneens Paulus na de persoonlijke aanraking met Christus
j zelf. Voor hen was het Oude Testament niet meer een soort
tekstenboek, waarnaar zij hun geestelijk leven te regelen
i hadden. Zij zagen nu op eenmaal wat de diepe beteekenis was
van de woorden van Jezus: ,,de ure komt en is nu, wanneer
g de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en
waarheid; De Vader zoekt ook al zulken die Hem alzoo aanbid-
den. Hieraan erkennen wij dat wij de kinderen Gods liefhebben,
j wanneer wij God liefhebben en Zijne geboden bewaren". Het
uitwendige heeft in Gods oog geene waarde, slechts het
E inwendige.
In de tweede plaats, en hierin verschilde va11 al de wijzen
die gemeend hadden door hunne philosofie de volken te kunnen
brengen op betere wegen, heeft Jezus door Zijn leven getoond
hoever de liefde voor Zijne broeders kon gaan, en hoe ,,het werk
4 Zijns Vaders" kon en moest ,,volbracht" worden. VVie niet
Q ­ getroffen wordt door Zijne woorden moet toch getroffen
worden door Zijn onnavolgbrzar gedrag. Men kan voorzeker
V, veel geleerde kritiek inbrengen tegen de geschriften waarin de
‘ woorden en handelingen. van den Christus worden vermeld,
maar onmogelijk is het zich eene voorstelling te maken van het
ii ontstaan eener in die geschriften vermelde overlevering, indien
ze niet op de werkelijkheid berust. Juist de kleine verschillen
ti die slechts detailpunten raken bewijzen dat men niet heeft te
E doen met een slim overlegd verhaal. Evenmin is het ontstaan
; van eene seete verklaarbaar, die enkel om van haren Heer te
getuigen, leven en goed ten offer bracht, blijkbaar met geene
E andere bedoeling dan om, tegen over de geweldigste machtheb-
i bers der toenmalige wereld, te stellen het geloof in Hem die
voor de wereld zich geofferd had. Tegenover allen die, met
groote spitsvondigheid, ontkennen dat Jezus bestaan heeft blijft
het eenvoudige woord van ROUSSEAU ,,Ce n’est pas ainsi qu’on
. invente" ten allen tijde waarheid.