HomeDe scheidslijnPagina 10

JPEG (Deze pagina), 850.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

8
Vare Hij verschenen in eene afgodische maatschappij, dan _
zouden waarschijnlijk velen naar Hem uit nieuwsgierigheid H is
hebben geluisterd, maar H ü zelf, als verlosser, zou evenmin zijn ,
begrepen als Paulus toen ‘deze i·n Athene den Christus ver-
kondigde.
Maar Hij verscheen onder een volk dat, bij uitzondering,
geleerd, en onder harde slagen geleerd had, dat niet elk volk
zijn eigen god heeft, dien het op ·zijn hand moet trachten te
houden, maar dat er slechts één Hoogste Wezen is, dat heilig J
. is, dat heiligheid van Zijn dienaren verlangt, dat hun Zijne 3
geboden gegeven heeft, niet om hen te plagen, maar, integen-- g
deel, omdat het houden van die geboden het ware middel is om .
den volken dien vrede, ook dien inwendigen vrede, te geven
waarnaar ten slotte de mensch, naarmate hij zichzelven beter
leert kennen, verlangt.
Dat volk had 'een eeuwenlange, zeer bijzondere geeslelüke
opvoeding gehad, gelijk de historie ons leert. In die opvoeding
vindt men duidelijk de kiemen van wat thans de Christelijke
heilswaarheden genoemd worden, maar, evenmin als thans aan
jonge kinderen, konden, toen alle volken nog de afgoden vereer-
den - d.w.z. onder hun druk leefden - de diepe waarheden die i
aan het Christelijk geloof ten grondslag liggen, anders dan op ·
voor hen bevattelijke wijze, en voorts door symbolen en sym- ï
bolische handelingen worden meegedeeld. Doch, gelijk zoo vaak, .
ook hier met dit gevolg, dat de groote massa, gehecht als zij l
is aan het zichtbare, aan het symbolische zelf de waarde toekent,
die slechts toekomt aan datgene wat het symbool ons wil zeggen. 3
’t Gevolg daarvan was dat, na de Babylonische gevangenschap,
de Joden wel krachtig; vasthielden aan het geloof in den Eenen, ¥
Almachtigen God, maar tevens minder de naleving van Zijne I
geboden, van Züne heilige wetten, dan het naleven van vormen
en symbolische handelingen in het oog hielden.
Jezus nu heeft tweeërlei gedaan. E
In de erste plaats heeft hij niets nieuws verkondigd, maar Y
wel de ware beteekenis blootgelegd van al wat de groote Gods-
mannen reeds hadden verkondigd. De oude Joden kenden het
Oude Testament zeker evengoed als onze hedendaagsche theolo-
° gen. Toch vervolgde Paulus de volgelingen van Jezus met groote