HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 909.43 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

l
` 7
, ook de strafrechtspleging heeft beheerscht. De tegenstelling van
Y gemeenschap, orde ­- en persoonlükhefd, vrüheid.
1 Is het wonder, dat de nieuw optredende hoogleeraar, die
zich met een vak als het strafrecht belast ziet, de behoefte
_ gevoelt, eenige rekenschap af te leggen? En zoo grijpt hij
deze gelegenheid aan, niet om met nauwkeurigheid het bestek
op te maken van de plaats, die hij tegenover dit alles denkt
in te nemen - daarvoor zal nadere bevarenheid noodig zijn;
doch wel om eenigszins den koers af te teekenen, die hem aan-
gewezen voorkomt.
Wanneer men de vraag stelt, welke taak de strafrechts-
l pleging in de samenleving te vervullen heeft, dan is dit een
i vraag, die verder reikt dan de theorieen en wetenschappelijke
scholen.
De strafrechtspleging is mijns inziens in de eerste plaats te
bezien als een feit. Een feit, ons van oudsher, in wisseling van
gedaanten en karakters, overgeleverd en ook nu nog in de
` samenleving aanvaard. De organen ter opsporing, vervolging,
berechting van strafbare feiten; de grondtrekken der straf-
Q procedure; de bepalingen van strafwetboek of ongeschreven
l recht die daarbij toepassingen vinden; de ontzaglijke instellingen
en maatregelen dienende tot uitvoering der opgelegde straffen,
en niet het minst de gemeenschappelijke overtuiging waarop dit
geheel steunt en waardoor het werken kan, - zij allen staan voor
ons als feiten, noch in ’t leven geroepen, noch beheerscht door
eenige theorie. Hoe meer men zich verdiept in de beschouwingen
der verschillende scholen over het recht en den plicht van straffen,
over het wezen der straf en de wijsgeerige grondslagen van het
strafrecht, hoe sterker men tot de overtuiging komt dat daarin
iets onwerkelijks ligt. Nog nimmer heeft men dan ook van
een strafwetboek, van de strafrechtspraak kunnen volhouden,
l dat zij op de een of andere theorie berustten, en zeer stellig is
dit niet het geval met het hedendaagsche onder de parlementaire
1