HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 8

JPEG (Deze pagina), 918.15 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

l
l l
6 ~
ë afbreken"; - en op het oogenblik dat onder een ernstige w
stilte der manifestanten de trein het station verliet, riep een E
ä stem: ,,daar gaat onze Zwitsersche vrijheid de grenzen over". ‘
De moordenaar reisde de Russische gerechtigheid tegemoet.
Ik verhaal dit voorbeeld niet, om tot nadere waardeering
N van het bijzondere geval over te gaan. De veelomvattende '
H vraag van internationaal uitleveringsrecht, die ook voor de
tractaten van alle andere landen weegt, zou U voor eene be-
d handeling te dezer plaatse te specieus voorkomen; en de staat-
i kundige ondergrond der zaak blijft buiten den beoordeelingskring.
Maar eene gebeurtenis als deze geeft, dunkt mij, het
N duidelijkste gevoel, dat het strafrecht, om zoo te zeggen, een
· verre van onschuldig vak is. i
_ Nergens zoo sterk als hier wellicht, valt het recht met de ä
? werkelijkheid, met de harde werkelijkheid samen. Nergens
{ zoozeer zet de opvatting of de toepassing van een juridisch
begrip, van een woord, van een reohtsregel, zich om in tast-
bare gevolgen voor de samenleving en voor bepaalde personen.
Het is op het gebied van het strafrecht, dat levensbeschouwing `
ïg en rechtsleven geregeld in aanraking komen; dat aan den eenen
kant scholen en theorieen scherp tegenover elkander komen te
staan, anderszins zich een sterke drang tot gezamenlijke werk-
zaamheid ontwikkelt, zoowel onder leeken als onder rechts-
lg kundigen. Het is het strafrecht, in welks naam een voort-
Q durende stroom van duizenden en nog eens duizenden in hun
I doen en laten worden getroffen; het is ook de strafrechtsple­
= ging, die aansprakelijk wordt gesteld voor een minimum althans
van maatschappelijke orde, en tot welke telkens het verwijt
Q wordt gericht, dat zij de misdaden en de misdadigers niet beter
i weet te onderdrukken. Tegenstellingen van belangen, van
J inzichten, van overtuigingen en opvattingen zijn hier aan de
( orde van den dag.
l Het eerste misschien wel deze tegenstelling, die door het i
“ geheele leven loopt, maar die bijzonder duidelijk te allen tijde u
l

ïg. [
ii . ..r.__.r