HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 824.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

l .
` Hooggeaehte toehoorders!
Levendig herinner ik mij nog een indrukwekkende scène,
die zich in den zomer van 1908 heeft afgespeeld aan het
spoorwegstation te Lausanne. Een groote menigte had zich
daar verzameld om een trein te zien vertrekken, die een reiziger
g over de Zwitsersche grenzen voeren zou. Die reiziger echter
J ging niet vrijwillig. Hij werd door een tweetal gendarmes in
. een afzonderlijke coupe begeleid. Het was een jonge Rus uit
den gegoeden stand, en vele sympathiebetuigingen werden hem
uit het publiek gebracht. Hij had in dien tijd van politieke
twisten in zijn vaderland een politiechef doodgeschoten, die op
onbehoorlijke wijze de reactionnaire partij heette te hebben
gesteund, en anderen onrecht gedaan. Naar Zwitserland uit-
geweken, was door de Russische regeering zijne uitlevering
gevraagd, - en dagen na dagen was voor het hoogste rechts-
, college, het Bondsgerecht, het verhitte rechtsgeding gevoerd
` over de vraag, of deze uitlevering zou worden toegestaan. De
belangrijke rechtsvraag deed zich hier voor, of men te doen
had met een politiek misdrijf in dien zin, dat de tusschen
Zwitserland en Rusland geldende regeling de uitlevering van
WASSILIEFF uitsloot. Ten slotte besliste evenwel het Bonds-
[ gerecht met 6 tegen 5 stemmen en tegen het advies van
den raadsheenrapporteur in, dat hier slechts een commuun
delict aanwezig was, zij het met politieke bijbedoelingen;
dat dus de uitlevering behoorde te geschieden. Groot was de
beweging onder alle kringen van het Zwitsersche volk; in
{ ernstige dagbladen kwamen uitvallen voor als deze: ,,nu
X kunnen wij wel het TELL­standbeeld voor het Bondsgebouw