HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 29

JPEG (Deze pagina), 885.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

; 27 .
h Uwen arbeid het weemoedige woord hebt aangehaald van:
, ,,aZles was entsteht, tst werth dase es zu Grande geht," dan wilt
gij thans misschien wel het meeste van mij deze, gelukkiger
verzekering aannemen: ,,es kann die Sparvon detnen Erdetagen
nicht tn Aeonen nnte=rgehn."
Münc heeren, leden van de Amsterdamsche Balie.
lk heb dit ambt 'niet aanvaard zonder eene weemoedige
, gedachte aan de vele aangename en nuttige ervaringen, welke
de rechtspractijk en de omgang met mijne confrères mij hebben
, gebracht.
‘ De waarde eener hoogstaande advocatie voor een land acht
‘ ik groot; en ik heb persoonlijk oogenblikken gekend, dat het
s mij een der schoonste plichten scheen, te trachten een goed
advocaat te zijn. Wanneer het kon, zou ik ook juist om der
wille van mijn nieuw ambt, de aanraking met het werkelijke
rechtsleven niet willen verliezen. In de magistratuur zal ik
W een bescheiden maar zoo belangwekkende plaats kunnen blijven
l bekleeden, met het ambt van plaatsvervangend kantonrechter.
, Wat de leden uwer orde betreft, tot welke ik, schoon rustend,
‘ kan blijven behooren, ben ik overtuigd op hun omgang of
voorlichting nimmer tevergeefs een beroep te zullen doen.
Studenten in de rrechtswetenschappen.
M Elke nieuwe optredende hoogleeraar pleegt U de idealen te
j schilderen, die hij met U bereiken wil, en het moet U dunkt
j mij, daarbij wel eens klein te moede worden. Een vorig spreker
te dezer plaatse haalde daarbij aan, hoe hem door een hoog-
‘ geplaatst magistraat was gezegd, als professor vooral te zorgen,
` dat wij betere advocaten krijgen. Ik wil daarlaten, in hoeverre
hier vooral de schoen wringt, en zal daartegenover niet 1nede­
deelen, wat men mij wel als het noodigste aanbevolen heeft. Ik wil
in het algemeen trachten mede te werken, dat wij goede juristen
krijgen. En dit woord omvat tegenwoordig meer, dan wat enkel
K